ПРИЕМНА ГРИЖА

На територията на Община Димитровград  се реализира социалната услуга ”Приемна грижа”, като алтернатива на специализираните институции за деца. Приемната грижа е една възможност за децата, лишени от грижите на собствените си родители да израснат в семейна среда, да усвоят социални модели на поведение и развият своя потенциал за независим живот.

Настаняването в приемно семейство е регламентирано в Закона за закрила на детето. Условията и редът за кандидатстване се уреждат с Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.

Приемните семейства могат да бъдат доброволни или професионални.

 

Видове приемна грижа

Видът настаняване са определя на базата на оценка на нуждите на конкретното дете.

В чл. 3 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях са определени следните видове настаняване в приемно семейство:

 • краткосрочно;
 • дългосрочно;
 • спешно;
 • заместваща приемна грижа.

Краткосрочно настаняване на дете в приемно семейство се предприема за срок до една година, с цел подкрепа на родителите/полагащите грижи за детето и последваща ре-интеграция.

Дългосрочно настаняване на дете в приемно семейство се предприема в случаите, когато опитите да бъде предоставена сигурна семейна среда на детето (ре-интеграция в биологичното семейство или осиновяване) са завършили с неуспех, в рамките на краткосрочното настаняване. Дългосрочното настаняване в приемно семейство не изключва детето от регистъра за осиновяване и не прекратява работата по реинтеграция.

 

Спешно настаняване на дете в приемно семейство се предприема, когато съществува непосредствена заплаха за живота и здравето на детето. Спешното настаняване се предприема единствено при идентифицирана висока степен на риск за деца, които са:

 • изпаднали в бедствена ситуация;
 • с предприета мярка „полицейска закрила” след изтичането й;
 • жертви на насилие и трафик;
 • до 3-годишна възраст.

При спешното настаняване липсва периода на напасване и опознаване между детето и приемното семейство или този период е изключително кратък. Всички останали етапи и процедури се спазват, но може да не се спази тяхната последователност. 
Спешно настаняване се предприема в утвърдено приемно семейство, чиято оценка е показала наличие на капацитет и готовност да приемат спешно дете в дома си.

 

Заместваща приемна грижа се предоставя на дете за кратък период от време (може да се предоставя и периодично), с цел подкрепа на полагащите грижи за детето или подкрепа/подготовка на детето в следните случаи:

 • за осигуряване на полагащ се годишен отпуск на професионално приемно семейство, при което има настанено дете;
 • за подкрепа на семействата на близки и роднини, при които има настанени деца;
 • при заболяване на член на приемното семейство, за времето на отпуск по болест, когато друг член на семейството не може да осигури адекватни грижи за детето;
 • на деца настанени в специализирани институции с цел подкрепа на тяхната социализация;
 • на родители, които полагат грижи за дете с увреждане за осигуряване на подкрепа, с цел превенция на институционализацията.

Доставчици на социалната услуга „Приемна грижа” са дирекция ”Социално подпомагане” и Община Димитровград.  

Общината предоставя услугата по проект„И аз имам семейство”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, като партньор на Агенция за социално подпомагане, гр. София.

Към м. декември 2019г. в община Димитровград има утвърдени и вписани в регистъра 66 професионални приемни семейства.