СПИСЪК на одобрените и резервните кандидати за длъжностите „педагог” и „медиатор” по проект „Подкрепа за всички деца” Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

 

С  П  И  С  Ъ  К

 

На одобрените и резервните кандидати за длъжностите „педагог” – 1 бр. и „медиатор” – 1 бр. в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по проект  „Подкрепа за всички деца” Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

 

 

Комисия назначена със Заповед № РД-06-843/08.06.2018 год. на Кмета на Община Димитровград на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”,Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява одобрените и класираните резервни кандидати за съответните длъжности, както следва:

 

 

І. Комисията одобри за длъжността „педагог” следните кандидати:

 

  1. Иванка Добрева Радичева

 

 

ІІ. Комисията класира за длъжността „педагог” резервните кандидати в низходящ ред, както следва:

 

Няма класирани резервни кандидати

 

І. Комисията одобри за длъжността „медиатор” следните кандидати:

 

  1. Костадин Костадинов Костадинов

 

ІІ. Комисията класира за длъжността „медиатор” резервните кандидати в низходящ ред, както следва:

           

            Няма класирани  резервни кандидати.

 

 

 

 

 

Елена Тодорова

Председател на комисията