Предложение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество 2018г. - месец ЮНИ

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №849 от 25.1.2018 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 13 юни  2018г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Поземлен имот 21052.1019.343, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Дванадесета № 5, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 338 кв.м., квартал 34, парцел II – по искане на Димитър Илиев Симеонов

2.Поземлен имот 21052.1019.368, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Втора №46, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 660 кв.м., квартал 41, парцел V – по искане на Апостол Иванов Апостолов

3.Поземлен имот 21052.1019.470, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Тринадесета №13, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 412 кв.м., квартал 3, парцел XI  – по искане на Будин Альошев Борисов

4. Поземлен имот 21539.137.32, област Хасково, община Димитровград, с. Добрич, м. СТОПАНСКИ ДВОР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 5104 кв.м., стар номер 137032 – по искане на ЕТ „ВИТЕН – Тенчо Златев”

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИ I-251 кв.35 по плана на с.Странско, целият с площ 1127.44 кв.м., от които 33.73 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Бончо Панев Бонев.

2. Поземлен имот с идентификатор 21052.1016.323 по КК на Димитровград,с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползван: Ниско застрояване (до 10м), целият с площ 5018 кв.м., в т.ч. 970 кв.м. общинска собственост – от съсобствениците на имота Митко Трендафилов Димитров и Марийка Ангелова Димитрова.

                3.ПИ 191266 по плана на новообразуваните имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Керешлика” с.Добрич – с площ 560.86 кв.м., в т.ч. 50.86 кв.м. общинско – от съсобственика на имота Павлина Миленова Станкова.

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ

1.Поземлен имот с идентификатор 21052.1016.471 по КК на Димитровград с площ 587 кв.м. – от собственика на сграда с идентификатор 21052.1016.471.1 по КК на Димитровград с площ 90 кв.м. – СД „Рашков и сие”.

Е.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

На основание чл.62 ал.2 и ал.8 от Закона за енергетиката и във вързка с чл.25 от ЗСПЗЗ – за изграждане на национален обект „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица изток” – възмездно, безсрочно право на строеж и сервитут в полза на  „Електросистемен енергиен оператор” ЕАД върху имоти, общинска собственост, в т.ч. пасища и мери, засегнати от стъпките на стълбовете и прилежащия сервитут:

1.Стъпка на стълб  №138 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 68669.36.465 в землището на с.Сталево ( стар номер 000465). Площ с ограничение от сервитута – 5,826 дка.

2.Стъпка на стълб  №139 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 68669.1.696 в землището на с.Сталево ( стар номер 000696). Площ с ограничение от сервитута – 2,485 дка.

3.Стъпка на стълб  №140 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 68669.1.705 в землището на с.Сталево ( стар номер 000705).

4.Стъпка на стълб  №141 с площ 0,068 дка, разположена в ПИ 68669.1.705 в землището на с.Сталево ( стар номер 000705). Площ с ограничение от сервитута – 13,411 дка.

5.Стъпка на стълб  №142 с площ 0,068 дка, разположена в ПИ 68669.19.770 в землището на с.Сталево ( стар номер 000770). Площ с ограничение от сервитута – 1,693 дка.

6.Стъпка на стълб  №143 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 68669.18.771 в землището на с.Сталево ( стар номер 000771). Площ с ограничение от сервитута – 10,140 дка.

7.Стъпка на стълб  №144 с площ 0,068 дка, разположена в ПИ 68669.29.819 в землището на с.Сталево ( стар номер 000819). Площ с ограничение от сервитута – 8,590 дка.

8.Стъпка на стълб  №168 с площ 0,058 дка, разположена в ПИ 21052.35.30 в землището на Димитровград. Площ с ограничение от сервитута – 1,272 дка.

9.Стъпка на стълб  №169 с площ 0,058 дка, разположена в ПИ 21052.28.13 в землището на Димитровград. Площ с ограничение от сервитута – 7,325 дка.

10.Стъпка на стълб  №190 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 06762.45.17 в землището на с.Бряст ( стар номер 000398). Площ с ограничение от сервитута – 6,154 дка.

11.Стъпка на стълб  №191 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 21052.207.10 в землището на Димитровград. Площ с ограничение от сервитута – 1,645 дка.

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Един декар от Поземлен имот 46543.45.222, област Хасково, община Димитровград, с. Малко Асеново, м. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 77565 кв.м., стар номер 000222 – за пчелин – по искане на Желязко Ангелов Марков.

2.Поземлен имот 81092.25.68, област Хасково, община Димитровград, с. Черногорово, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, площ 1715 кв.м. – за пчелин – по искане на Божидар Цветков Керичев

Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Поземлен имот 21052.1019.343, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Дванадесета № 5, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 338 кв.м., квартал 34, парцел II – по искане на Димитър Илиев Симеонов

2.Поземлен имот 21052.1019.368, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Втора №46, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 660 кв.м., квартал 41, парцел V – по искане на Апостол Иванов Апостолов

3.Поземлен имот 21052.1019.470, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Тринадесета №13, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 412 кв.м., квартал 3, парцел XI  – по искане на Будин Альошев Борисов

4. Поземлен имот 21539.137.32, област Хасково, община Димитровград, с. Добрич, м. СТОПАНСКИ ДВОР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 5104 кв.м., стар номер 137032 – по искане на ЕТ „ВИТЕН – Тенчо Златев”

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИ I-251 кв.35 по плана на с.Странско, целият с площ 1127.44 кв.м., от които 33.73 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Бончо Панев Бонев.

2. Поземлен имот с идентификатор 21052.1016.323 по КК на Димитровград,с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползван: Ниско застрояване (до 10м), целият с площ 5018 кв.м., в т.ч. 970 кв.м. общинска собственост – от съсобствениците на имота Митко Трендафилов Димитров и Марийка Ангелова Димитрова.

3.ПИ 191266 по плана на новообразуваните имот по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Керешлика” с.Добрич – с площ 560.86 кв.м., в т.ч. 50.86 кв.м. общинско – от съсобственика на имота Павлина Миленова Станкова.

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ

1.Поземлен имот с идентификатор 21052.1016.471 по КК на Димитровград с площ 587 кв.м. – от собственика на сграда с идентификатор 21052.1016.471.1 по КК на Димитровград с площ 90 кв.м. – СД „Рашков и сие”.

 

Е.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

На основание чл.62 ал.2 и ал.8 от Закона за енергетиката и във вързка с чл.25 от ЗСПЗЗ – за изграждане на национален обект „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив” – п/ст „Марица изток” – възмездно, безсрочно право на строеж и сервитут в полза на  „Електросистемен енергиен оператор” ЕАД върху имоти, общинска собственост, в т.ч. пасища и мери, засегнати от стъпките на стълбовете и прилежащия сервитут:

1.Стъпка на стълб  №138 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 68669.36.465 в землището на с.Сталево ( стар номер 000465). Площ с ограничение от сервитута – 5,826 дка.

2.Стъпка на стълб  №139 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 68669.1.696 в землището на с.Сталево ( стар номер 000696). Площ с ограничение от сервитута – 2,485 дка.

3.Стъпка на стълб  №140 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 68669.1.705 в землището на с.Сталево ( стар номер 000705).

4.Стъпка на стълб  №141 с площ 0,068 дка, разположена в ПИ 68669.1.705 в землището на с.Сталево ( стар номер 000705). Площ с ограничение от сервитута – 13,411 дка.

5.Стъпка на стълб  №142 с площ 0,068 дка, разположена в ПИ 68669.19.770 в землището на с.Сталево ( стар номер 000770). Площ с ограничение от сервитута – 1,693 дка.

6.Стъпка на стълб  №143 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 68669.18.771 в землището на с.Сталево ( стар номер 000771). Площ с ограничение от сервитута – 10,140 дка.

7.Стъпка на стълб  №144 с площ 0,068 дка, разположена в ПИ 68669.29.819 в землището на с.Сталево ( стар номер 000819). Площ с ограничение от сервитута – 8,590 дка.

8.Стъпка на стълб  №168 с площ 0,058 дка, разположена в ПИ 21052.35.30 в землището на Димитровград. Площ с ограничение от сервитута – 1,272 дка.

9.Стъпка на стълб  №169 с площ 0,058 дка, разположена в ПИ 21052.28.13 в землището на Димитровград. Площ с ограничение от сервитута – 7,325 дка.

10.Стъпка на стълб  №190 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 06762.45.17 в землището на с.Бряст ( стар номер 000398). Площ с ограничение от сервитута – 6,154 дка.

11.Стъпка на стълб  №191 с площ 0,063 дка, разположена в ПИ 21052.207.10 в землището на Димитровград. Площ с ограничение от сервитута – 1,645 дка.

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Един декар от Поземлен имот 46543.45.222, област Хасково, община Димитровград, с. Малко Асеново, м. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, целият с площ 77565 кв.м., стар номер 000222 – за пчелин – по искане на Желязко Ангелов Марков.

2.Поземлен имот 81092.25.68, област Хасково, община Димитровград, с. Черногорово, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нелесопригодна площ - дървесна растителност, храсти, площ 1715 кв.м. – за пчелин – по искане на Божидар Цветков Керичев

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. /публикувано на интернет страницата на общината на  13 юни 2018г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград