Предложение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество 2018г. - месец МАЙ

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №849 от 25.1.2018 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 16 май  2018г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:  

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Поземлен имот 21052.1010.6534, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 587 кв.м., квартал 32, парцел I – по искане на Асен Сергов Ангелов

2.Поземлен имот 21052.1010.6535, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 558 кв.м., квартал 32, парцел ІІ

3.Поземлен имот 21052.1019.466, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Дванадесета № 14, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 507 кв.м., стар номер 301.466, квартал 32, парцел ІІІ – по искане на Ангелина Митева Илиева

4.Поземлен имот 21052.1019.467, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Дванадесета № 12a, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 607 кв.м., стар номер 301.467, квартал 32, парцел I – по искане на Мария Сашева Георгиева

5.Поземлен имот 21052.1019.468, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Дванадесета № 12, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 523 кв.м., стар номер 301.468, квартал 32, парцел ІІ – по искане на Мария Миткова Чанкова 

6.Поземлен имот 21052.1019.471, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. "Пета" № 14, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 250 кв.м., стар номер 301.471, квартал 3, парцел VІІ – по искане на Бонка Иванова Стоянова

7. Поземлен имот 21052.1003.563, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. ЧЕРНОКОНЕВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 676 кв.м., стар номер 10050563 – по искане на Иванка Георгиева Русева

8. Поземлен имот 47843.111.1, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, м. БАИРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1483 кв.м., стар номер 111001, 

9. Поземлен имот 47843.111.2, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, м. БАИРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1290 кв.м., стар номер 111002, 

10. Поземлен имот 47843.111.3, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, м. БАИРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 2579 кв.м., стар номер 111003 – по искане на Илия Ангелов Иванов

11.Сграда-кантар с площ 30 кв.м. с навес,  в имот 302007 в землището на с.Бодрово в м.”СТОПАНСКИ ДВОР”, целият с площ 682 кв.м. – по искане на „Елит Агро 74” ЕООД

12.Поземлен имот 21052.1019.343, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Дванадесета № 5, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 338 кв.м., стар номер 301.343, квартал 34, парцел ІІ – по искане на Димитър Илиев Симеонов

 13.Поземлен имот 21052.1019.338, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Тринадесета № 6, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 353 кв.м., стар номер 301.338, квартал 34, парцел VІІ – по искане на Михо Илиев Симеонов

14.Поземлен имот 21052.1019.19, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Тринадесета № 9, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 329 кв.м., стар номер 301.19, квартал 3, парцел ХІІІ – по искане на Михаил Христов Кирилов

15.Поземлен имот 21052.1019.399, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Четиринадесета № 3, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 721 кв.м., стар номер 301.399, квартал 45, парцел ІV – по искане на Роска Кирилова Демирева

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.ПИ №.191266 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Керешлика” землище с.Добрич, целият с площ 560.86 кв.м., от които 50.86 кв.м. общинско място – от съсобственика на имота Павлина Миленова Станкова.

 

Е.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

       1.Право на строеж за пристройка в имот 21052.1015.2330  към сграда с идентификатор 21052.1015.2330.8 по КК на Димитровград – Павилион „Тракия” ул.”Г.Делчев” – до 30 кв.м. на  Диана Атанасова Господинова .

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Поземлен имот 61368.45.2, област Хасково, община Димитровград, с. Радиево, м.БЮЛЮЦИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 2001 кв.м., стар номер 045002 – за пчелин – по искане на Магдалена Георгиева Калчева.

 

Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1. Поземлен имот 21052.1010.6534, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 587 кв.м., квартал 32, парцел I

2.Поземлен имот 21052.1010.6535, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 558 кв.м., квартал 32, парцел ІІ

3.Поземлен имот 21052.1019.466, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Дванадесета № 14, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 507 кв.м., стар номер 301.466, квартал 32, парцел ІІІ

4.Поземлен имот 21052.1019.467, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Дванадесета № 12a, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 607 кв.м., стар номер 301.467, квартал 32, парцел I

5.Поземлен имот 21052.1019.468, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Дванадесета № 12, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 523 кв.м., стар номер 301.468, квартал 32, парцел ІІ

6.Поземлен имот 21052.1019.471, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. "Пета" № 14, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 250 кв.м., стар номер 301.471, квартал 3, парцел VІІ

7. Поземлен имот 21052.1003.563, област Хасково, община Димитровград, гр.Димитровград, п.к. 6400, кв. ЧЕРНОКОНЕВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 676 кв.м., стар номер 10050563

8. Поземлен имот 47843.111.1, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, м. БАИРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1483 кв.м., стар номер 111001, 

9. Поземлен имот 47843.111.2, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, м. БАИРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1290 кв.м., стар номер 111002, 

10. Поземлен имот 47843.111.3, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, м. БАИРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 2579 кв.м., стар номер 111003

11.Сграда-кантар с площ 30 кв.м. с навес,  в имот 302007 в землището на с.Бодрово в м.”СТОПАНСКИ ДВОР”, целият с площ 682 кв.м.

12.Поземлен имот 21052.1019.343, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Дванадесета № 5, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 338 кв.м., стар номер 301.343, квартал 34, парцел ІІ

 13.Поземлен имот 21052.1019.338, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Тринадесета № 6, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 353 кв.м., стар номер 301.338, квартал 34, парцел VІІ

14.Поземлен имот 21052.1019.19, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Тринадесета № 9, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 329 кв.м., стар номер 301.19, квартал 3, парцел ХІІІ

15.Поземлен имот 21052.1019.399, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, п.к. 6400, кв. "Изток", ул. Четиринадесета № 3, м. "Изгрев", вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 721 кв.м., стар номер 301.399, квартал 45, парцел ІV

 

Е.ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

       1.Право на строеж за пристройка в имот 21052.1015.2330  към сграда с идентификатор 21052.1015.2330.8 по КК на Димитровград – Павилион „Тракия” ул.”Г.Делчев” – до 30 кв.м. на  Диана Атанасова Господинова .

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1.Поземлен имот 61368.45.2, област Хасково, община Димитровград, с. Радиево, м.БЮЛЮЦИ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 2001 кв.м., стар номер 045002 – за пчелин – по искане на Магдалена Георгиева Калчева.

 

ІI.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. /публикувано на интернет страницата на общината на  16 май 2018г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград