Предложение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество 2018г. - месец МАРТ

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №849 от 25.1.2018 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 14 март  2018г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:   

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.460 по КК на Димитровград – УПИ III кв.35 в кв.Изток с площ 539 кв.м. – по искане на Ана Димова Ангелова

2.Имот – апартамент №2 вх.Б бл.23 на ул. „Н.Й.Вапцаров” – част от имот с идентификатор 21052.1016.308.2 по КК на Димитровград – по искане на наемателя Росен Николайчев Николов

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

На основание чл.39 ал. 4 от ЗОС и чл.61 ал.3 и 4 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години:

1. На НЧ „Пробуда 1927” с.Бряст, регистрирано в Министерството на културата под №3146  и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.БРЯСТ

Поземлен имот 06762.52.20, м. СТАРАТА РЕКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 10, НТП Нива, площ 7004 кв.м., стар номер 052020

Поземлен имот 06762.51.10, м. ГЕРЕНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 10, НТП Нива, площ 3300 кв.м., стар номер 051010

 

2. На НЧ „Бодрост 1885” с.Бодрово, регистрирано в Министерството на културата под №3019  и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

с.БОДРОВО

Поземлен имот 04844.183.1, м. ПЪРЖЕНАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 7, НТП Нива, площ 40479 кв.м., стар номер 183001

Поземлен имот 04844.53.64, м. МОГИЛИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 918 кв.м., стар номер 053064

Поземлен имот 04844.56.3, м. МОГИЛИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 560 кв.м., стар номер 056003

Поземлен имот 04844.56.23, м. МОГИЛИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 719 кв.м., стар номер 056023

Поземлен имот 04844.56.28, м. МОГИЛИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1071 кв.м., стар номер 056028

Поземлен имот 04844.56.29, м. МОГИЛИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 426 кв.м., стар номер 056029

Поземлен имот 04844.59.4, м. ГЕРЕНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 908 кв.м., стар номер 059004

Поземлен имот 04844.59.7, м. ГЕРЕНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 1379 кв.м., стар номер 059007

Поземлен имот 04844.60.2, м. БЪЗЛЕНОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 1210 кв.м., стар номер 060002

Поземлен имот 04844.60.3, м. БЪЗЛЕНОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 671 кв.м., стар номер 060003

Поземлен имот 04844.60.4, м. БЪЗЛЕНОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 793 кв.м., стар номер 060004

Поземлен имот 04844.60.5, м. БЪЗЛЕНОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 491 кв.м., стар номер 060005

 

3.На НЧ „Пробуда 1908” с.Воден, регистрирано в Министерството на културата под №3089  и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

с.ВОДЕН

Поземлен имот 11644.42.5, м. СВИНАРНИЦАТА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 7, НТП Нива, площ 24760 кв.м., стар номер 042005

Поземлен имот 11644.43.17, м. ЯНКОВЕЦ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 6297 кв.м., стар номер 043017

Поземлен имот 11644.43.24, м. ЯНКОВЕЦ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 4700 кв.м., стар номер 043024

Поземлен имот 11644.43.30, м. ЯНКОВЕЦ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 2399 кв.м., стар номер 043030

Поземлен имот 11644.44.10, м. ГОРНИТЕ ЮРТОВЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 7, НТП Нива, площ 11546 кв.м., стар номер 044010

 

4.На НЧ „Народен будител  1928” с.Върбица, регистрирано в Министерството на културата под №3032 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.ВЪРБИЦА

Поземлен имот 76087.97.7,  с. Върбица, м. ОПАШКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 2209 кв.м., стар номер 000332

Поземлен имот 76087.97.8,  с. Върбица, м. ОПАШКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 455 кв.м., стар номер 000357

Поземлен имот 76087.10.10,  с. Върбица, м. ДО СЕЛО, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 357 кв.м., стар номер 000108

Поземлен имот 76087.10.204,  с. Върбица, м. ДО СЕЛО, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 1380 кв.м., стар номер 010204

Поземлен имот 76087.86.2,  с. Върбица, м. НОВОТО БУНАРЧЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1140 кв.м., стар номер 086002

Поземлен имот 76087.4.424,  с. Върбица, м. ГЬОЛОВЕТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 427 кв.м., стар номер 004424

Поземлен имот 76087.76.3,  с. Върбица, м. ЧУЧУРА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 591 кв.м., стар номер 076003

 

5.На НЧ „Нов път 2011” с.Добрич, регистрирано в Министерството на културата под №3514 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.ДОБРИЧ

Поземлен имот 21539.80.33,  с. Добрич, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 8, НТП Нива, площ 47649 кв.м., стар номер 080033

Поземлен имот 21539.80.6,  с. Добрич, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 8, НТП Нива, площ 1386 кв.м., стар номер 080006

Поземлен имот 21539.80.12,  с. Добрич, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 8, НТП Нива, площ 1276 кв.м., стар номер 080012

 

6.На НЧ „Искра 1926” с.Каснаково, регистрирано в Министерството на културата под №1786 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.КАСНАКОВО

Поземлен имот 36573.24.3,  с. Каснаково, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 8, НТП Нива, площ 3185 кв.м., стар номер 024003

Поземлен имот 36573.25.6,  с. Каснаково, м. БРЕШ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 9, НТП Нива, площ 2791 кв.м., стар номер 025006

Поземлен имот 36573.25.9,  с. Каснаково, м. БРЕШ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 9, НТП Нива, площ 1324 кв.м., стар номер 025009

Поземлен имот 36573.26.10,  с. Каснаково, м. БРЕШ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 9, НТП Нива, площ 2216 кв.м., стар номер 026010

Поземлен имот 36573.135.44,  с. Каснаково, м. ДО СЕЛО, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 2774 кв.м., стар номер 135044

Поземлен имот 36573.135.59,  с. Каснаково, м. ДО СЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 2154 кв.м., стар номер 135059

Поземлен имот 36573.55.40,  с. Каснаково, м. ХАДЖИЮРТ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 8173 кв.м., стар номер 055040

Поземлен имот 36573.1.5,  с. Каснаково, м. ДРАНАКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 2426 кв.м., стар номер 001005

Поземлен имот 36573.12.168,  с. Каснаково, м. ЛОЧКАТА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 4350 кв.м., стар номер 012168

Поземлен имот 36573.13.19,  с. Каснаково, м. СТ.ЛОЗЯ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 3298 кв.м., стар номер 013019

Поземлен имот 36573.135.51,  с. Каснаково, м. ДО СЕЛО, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 2360 кв.м., стар номер 135051

Поземлен имот 36573.135.52,  с. Каснаково, м. ДО СЕЛО, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 3450 кв.м., стар номер 135052

 

7.На НЧ „Просвета 1926” с.Крум, регистрирано в Министерството на културата под №2733 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.КРУМ

Поземлен имот 39966.15.34,  с. Крум, м. --------------, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 9638 кв.м., стар номер 000027

Поземлен имот 39966.40.2,  с. Крум, м. ГЕРМИТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 5676 кв.м., стар номер 040002

Поземлен имот 39966.40.9,  с. Крум, м. ГЕРМИТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 1780 кв.м., стар номер 040009

Поземлен имот 39966.35.328,  с. Крум, м. ГЕРМИТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 608 кв.м., стар номер 035328

Поземлен имот 39966.40.308,  с. Крум, м. ГЕРМИТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 495 кв.м., стар номер 040308

Поземлен имот 39966.41.320,  с. Крум, м. ГЕРМИТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 1139 кв.м., стар номер 041320

 

8.На НЧ „Събуждане 1927” с.Радиево, регистрирано в Министерството на културата под №2841 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.РАДИЕВО

Поземлен имот 61368.54.2, м. БИНЕВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 5999 кв.м., стар номер 054002

Поземлен имот 61368.54.5, м. БИНЕВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 4300 кв.м., стар номер 054005

Поземлен имот 61368.161.3, м. РАЗЦЕПЕНАТА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1994 кв.м., стар номер 161003

Поземлен имот 61368.166.2, м. КАРАЧКИ ПЪТ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 4284 кв.м., стар номер 166002

Поземлен имот 61368.167.5,  м. КАРАЧКО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 4994 кв.м., стар номер 167005

Поземлен имот 61368.176.8, м. БАБА ТОДОРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 550 кв.м., стар номер 176008

Поземлен имот 61368.176.10, м. БАБА ТОДОРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 3102 кв.м., стар номер 176010

Поземлен имот 61368.203.3, м. УЗУНДЖА ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1268 кв.м., стар номер 203003

Поземлен имот 61368.205.8, м. КОЙЛУЧА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 5500 кв.м., стар номер 205008

Поземлен имот 61368.10.2, м. ДО СЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1058 кв.м., стар номер 010002

Поземлен имот 61368.10.4, м. ДО СЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 4876 кв.м., стар номер 010004

Поземлен имот 61368.16.7,  м. ПОД ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 2000 кв.м., стар номер 016007

Поземлен имот 61368.20.14,  м. ГРАДИНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1815 кв.м., стар номер 020014

Поземлен имот 61368.24.8, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1896 кв.м., стар номер 024008

Поземлен имот 61368.24.16, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1087 кв.м., стар номер 024016

Поземлен имот 61368.25.7,  м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 474 кв.м., стар номер 025007

Поземлен имот 61368.25.8,  м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 489 кв.м., стар номер 025008

Поземлен имот 61368.27.2,  м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1612 кв.м., стар номер 027002

Поземлен имот 61368.28.2,  м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1667 кв.м., стар номер 028002

Поземлен имот 61368.38.2, м. ПОД СТОПАНСКИЯ ДВОР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 3272 кв.м., стар номер 038002

 

9.На НЧ „Поука 1908” с.Черногорово, регистрирано в Министерството на културата под №1137 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

Нас.място

Местност

Вид имот

Кат.

Площ /дка/

С.ЧЕРНОГОРОВО

 

 

 

 

029020

САРЪЯР

Нива

VI

4.364

029026

САРЪЯР

Нива

VI

9.664

029027

САРЪЯР

Нива

VI

3.980

029028

САРЪЯР

Нива

VI

2.633

029030

САРЪЯР

Нива

VI

2.799

029045

БЕЖИЧКИ НИВИ

Нива

VI

10.984

029051

БЕЖИЧКИ НИВИ

Нива

VI

2.999

029055

БЕЖИЧКИ НИВИ

Нива

VI

8.115

029064

БЕЖИЧКИ НИВИ

Нива

VI

4.665

 

 

           Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот с идентификатор 21052.1019.460 по КК на Димитровград – УПИ III кв.35 в кв.Изток с площ 539 кв.м.

2.Имот – апартамент №2 вх.Б бл.23 на ул. „Н.Й.Вапцаров” – част от имот с идентификатор 21052.1016.308.2 по КК на Димитровград

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

На основание чл.39 ал. 4 от ЗОС и чл.61 ал.3 и 4 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години:

1. На НЧ „Пробуда 1927” с.Бряст, регистрирано в Министерството на културата под №3146  и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.БРЯСТ

Поземлен имот 06762.52.20, м. СТАРАТА РЕКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 10, НТП Нива, площ 7004 кв.м., стар номер 052020

Поземлен имот 06762.51.10, м. ГЕРЕНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 10, НТП Нива, площ 3300 кв.м., стар номер 051010

 

2. На НЧ „Бодрост 1885” с.Бодрово, регистрирано в Министерството на културата под №3019  и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

с.БОДРОВО

Поземлен имот 04844.183.1, м. ПЪРЖЕНАКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 7, НТП Нива, площ 40479 кв.м., стар номер 183001

Поземлен имот 04844.53.64, м. МОГИЛИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 918 кв.м., стар номер 053064

Поземлен имот 04844.56.3, м. МОГИЛИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 560 кв.м., стар номер 056003

Поземлен имот 04844.56.23, м. МОГИЛИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 719 кв.м., стар номер 056023

Поземлен имот 04844.56.28, м. МОГИЛИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1071 кв.м., стар номер 056028

Поземлен имот 04844.56.29, м. МОГИЛИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 426 кв.м., стар номер 056029

Поземлен имот 04844.59.4, м. ГЕРЕНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 908 кв.м., стар номер 059004

Поземлен имот 04844.59.7, м. ГЕРЕНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 1379 кв.м., стар номер 059007

Поземлен имот 04844.60.2, м. БЪЗЛЕНОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 1210 кв.м., стар номер 060002

Поземлен имот 04844.60.3, м. БЪЗЛЕНОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 671 кв.м., стар номер 060003

Поземлен имот 04844.60.4, м. БЪЗЛЕНОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 793 кв.м., стар номер 060004

Поземлен имот 04844.60.5, м. БЪЗЛЕНОКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 491 кв.м., стар номер 060005

 

3.На НЧ „Пробуда 1908” с.Воден, регистрирано в Министерството на културата под №3089  и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

с.ВОДЕН

Поземлен имот 11644.42.5, м. СВИНАРНИЦАТА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 7, НТП Нива, площ 24760 кв.м., стар номер 042005

Поземлен имот 11644.43.17, м. ЯНКОВЕЦ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 6297 кв.м., стар номер 043017

Поземлен имот 11644.43.24, м. ЯНКОВЕЦ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 4700 кв.м., стар номер 043024

Поземлен имот 11644.43.30, м. ЯНКОВЕЦ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 2399 кв.м., стар номер 043030

Поземлен имот 11644.44.10, м. ГОРНИТЕ ЮРТОВЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 7, НТП Нива, площ 11546 кв.м., стар номер 044010

 

4.На НЧ „Народен будител  1928” с.Върбица, регистрирано в Министерството на културата под №3032 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.ВЪРБИЦА

Поземлен имот 76087.97.7,  с. Върбица, м. ОПАШКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 2209 кв.м., стар номер 000332

Поземлен имот 76087.97.8,  с. Върбица, м. ОПАШКАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 455 кв.м., стар номер 000357

Поземлен имот 76087.10.10,  с. Върбица, м. ДО СЕЛО, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 357 кв.м., стар номер 000108

Поземлен имот 76087.10.204,  с. Върбица, м. ДО СЕЛО, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 1380 кв.м., стар номер 010204

Поземлен имот 76087.86.2,  с. Върбица, м. НОВОТО БУНАРЧЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1140 кв.м., стар номер 086002

Поземлен имот 76087.4.424,  с. Върбица, м. ГЬОЛОВЕТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 427 кв.м., стар номер 004424

Поземлен имот 76087.76.3,  с. Върбица, м. ЧУЧУРА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 591 кв.м., стар номер 076003

 

5.На НЧ „Нов път 2011” с.Добрич, регистрирано в Министерството на културата под №3514 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.ДОБРИЧ

Поземлен имот 21539.80.33,  с. Добрич, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 8, НТП Нива, площ 47649 кв.м., стар номер 080033

Поземлен имот 21539.80.6,  с. Добрич, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 8, НТП Нива, площ 1386 кв.м., стар номер 080006

Поземлен имот 21539.80.12,  с. Добрич, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 8, НТП Нива, площ 1276 кв.м., стар номер 080012

 

6.На НЧ „Искра 1926” с.Каснаково, регистрирано в Министерството на културата под №1786 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.КАСНАКОВО

Поземлен имот 36573.24.3,  с. Каснаково, м. КАЙРЯКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 8, НТП Нива, площ 3185 кв.м., стар номер 024003

Поземлен имот 36573.25.6,  с. Каснаково, м. БРЕШ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 9, НТП Нива, площ 2791 кв.м., стар номер 025006

Поземлен имот 36573.25.9,  с. Каснаково, м. БРЕШ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 9, НТП Нива, площ 1324 кв.м., стар номер 025009

Поземлен имот 36573.26.10,  с. Каснаково, м. БРЕШ.ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 9, НТП Нива, площ 2216 кв.м., стар номер 026010

Поземлен имот 36573.135.44,  с. Каснаково, м. ДО СЕЛО, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 2774 кв.м., стар номер 135044

Поземлен имот 36573.135.59,  с. Каснаково, м. ДО СЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 2154 кв.м., стар номер 135059

Поземлен имот 36573.55.40,  с. Каснаково, м. ХАДЖИЮРТ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 8173 кв.м., стар номер 055040

Поземлен имот 36573.1.5,  с. Каснаково, м. ДРАНАКА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 2426 кв.м., стар номер 001005

Поземлен имот 36573.12.168,  с. Каснаково, м. ЛОЧКАТА, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 4350 кв.м., стар номер 012168

Поземлен имот 36573.13.19,  с. Каснаково, м. СТ.ЛОЗЯ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 3298 кв.м., стар номер 013019

Поземлен имот 36573.135.51,  с. Каснаково, м. ДО СЕЛО, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 2360 кв.м., стар номер 135051

Поземлен имот 36573.135.52,  с. Каснаково, м. ДО СЕЛО, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 3450 кв.м., стар номер 135052

 

7.На НЧ „Просвета 1926” с.Крум, регистрирано в Министерството на културата под №2733 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.КРУМ

Поземлен имот 39966.15.34,  с. Крум, м. --------------, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 4, НТП Нива, площ 9638 кв.м., стар номер 000027

Поземлен имот 39966.40.2,  с. Крум, м. ГЕРМИТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 5676 кв.м., стар номер 040002

Поземлен имот 39966.40.9,  с. Крум, м. ГЕРМИТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 1780 кв.м., стар номер 040009

Поземлен имот 39966.35.328,  с. Крум, м. ГЕРМИТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 608 кв.м., стар номер 035328

Поземлен имот 39966.40.308,  с. Крум, м. ГЕРМИТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 495 кв.м., стар номер 040308

Поземлен имот 39966.41.320,  с. Крум, м. ГЕРМИТЕ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, кат. 6, НТП Нива, площ 1139 кв.м., стар номер 041320

 

8.На НЧ „Събуждане 1927” с.Радиево, регистрирано в Министерството на културата под №2841 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

С.РАДИЕВО

Поземлен имот 61368.54.2, м. БИНЕВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 5999 кв.м., стар номер 054002

Поземлен имот 61368.54.5, м. БИНЕВО КЛАДЕНЧЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 4300 кв.м., стар номер 054005

Поземлен имот 61368.161.3, м. РАЗЦЕПЕНАТА ЧУКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1994 кв.м., стар номер 161003

Поземлен имот 61368.166.2, м. КАРАЧКИ ПЪТ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 4284 кв.м., стар номер 166002

Поземлен имот 61368.167.5,  м. КАРАЧКО ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 4994 кв.м., стар номер 167005

Поземлен имот 61368.176.8, м. БАБА ТОДОРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 550 кв.м., стар номер 176008

Поземлен имот 61368.176.10, м. БАБА ТОДОРА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 3102 кв.м., стар номер 176010

Поземлен имот 61368.203.3, м. УЗУНДЖА ДЕРЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1268 кв.м., стар номер 203003

Поземлен имот 61368.205.8, м. КОЙЛУЧА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 5500 кв.м., стар номер 205008

Поземлен имот 61368.10.2, м. ДО СЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1058 кв.м., стар номер 010002

Поземлен имот 61368.10.4, м. ДО СЕЛО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 4876 кв.м., стар номер 010004

Поземлен имот 61368.16.7,  м. ПОД ЛОЗЯТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 2000 кв.м., стар номер 016007

Поземлен имот 61368.20.14,  м. ГРАДИНИТЕ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1815 кв.м., стар номер 020014

Поземлен имот 61368.24.8, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1896 кв.м., стар номер 024008

Поземлен имот 61368.24.16, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1087 кв.м., стар номер 024016

Поземлен имот 61368.25.7,  м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 474 кв.м., стар номер 025007

Поземлен имот 61368.25.8,  м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 489 кв.м., стар номер 025008

Поземлен имот 61368.27.2,  м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1612 кв.м., стар номер 027002

Поземлен имот 61368.28.2,  м. НОВИТЕ ЛОЗЯ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 1667 кв.м., стар номер 028002

Поземлен имот 61368.38.2, м. ПОД СТОПАНСКИЯ ДВОР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, кат. 5, НТП Нива, площ 3272 кв.м., стар номер 038002

 

9.На НЧ „Поука 1908” с.Черногорово, регистрирано в Министерството на културата под №1137 и неоземлявано досега,  върху следните имоти:

Нас.място

Местност

Вид имот

Кат.

Площ /дка/

С.ЧЕРНОГОРОВО

 

 

 

 

029020

САРЪЯР

Нива

VI

4.364

029026

САРЪЯР

Нива

VI

9.664

029027

САРЪЯР

Нива

VI

3.980

029028

САРЪЯР

Нива

VI

2.633

029030

САРЪЯР

Нива

VI

2.799

029045

БЕЖИЧКИ НИВИ

Нива

VI

10.984

029051

БЕЖИЧКИ НИВИ

Нива

VI

2.999

029055

БЕЖИЧКИ НИВИ

Нива

VI

8.115

029064

БЕЖИЧКИ НИВИ

Нива

VI

4.665

 

ІII.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. /публикувано на интернет страницата на общината на  14 март 2018г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград