КОНКУРС за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет за разкриване и управление на социалната услуга Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора на територията на община Димитровград.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18а, ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и със Заповед № РД-06-331/26.02.2018 година

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

За избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет за разкриване и управление на социалната услуга Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора на територията на община Димитровград.

І. Условия за участие:

1. В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, вписани в Регистъра на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане:

- български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;

- физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

2. Кандидатите трябва да са вписани в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ към Министерство на труда и социалната политика съгласно чл. 37, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/, като доставчици на социалната услуга „Кризисен център”, и да притежават лиценз от Държавна агенция за закрила на детето за предоставяне на социалната услуга за деца до 18 годишна възраст.

3. В конкурса не може да участва кандидат, който:

3.1. на който, в управителните органи членуват лица, които заемат ръководна длъжност в администрацията на Община Димитровград.

3.2. е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;

3.3. се намира в ликвидация;

3.4. не е администратор на лични данни;

3.5. е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

3.6. има парични задължения към държавата и/или общината (общината по седалището на Възложителя и общината по седалище на кандидата) по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

3.7. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.

4. Всеки кандидат е длъжен да съобщи писмено на Община Димитровград промените в обстоятелствата по т.3, настъпили в процеса на провеждане на конкурса в тридневен срок от настъпването им.

5. Определеният изпълнител няма право да ползва подизпълнители при предоставяне на социалната услуга. Определеният изпълнител носи пълна отговорност за своите действия във връзка и по повод на изпълнение на социалната услуга, предмет на този конкурс.

6. Община Димитровград предоставя помещения, общинска собственост, които следва да бъдат обзаведени и оборудвани от определения изпълнител.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите да имат опит в предоставянето на социални услуги и търговска репутация.

2. Кандидатите да притежават работен и организационен капацитет и подходяща квалификация на персонала за управление и изпълнение на социалната услуга в общността „Кризисен център”.

3. Кандидатите следва да притежават добра финансова стабилност и наличие на определен финансов ресурс, доказани въз основа на оборот в социалната сфера за последните две години.

4. Представена Програма за развитие на социалната услуга „Кризисен център”.

            5. Кандидатите  следва да дадат гаранции, че  предоставените  от   Община Димитровград помещения ще бъдат обзаведени и оборудвани, съгласно условията, посочени в държавно утвърдените нормативи и, че ще ги използват единствено за предоставянето на социалната услуга. 

 

ІІІ. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора на територията на община Димитровград.

1. Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора на територията на община Димитровград е със следните натурални показатели:

Капацитет – 10 места;

Персонал – числеността на персонала се определя съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.

2. Доставчикът следва да организира старта на дейностите по предоставяне на услугите в Кризисния център веднага след влизане в сила на договора за възлагане на новоразкритата услуга.

3. Изпълнителят – доставчик следва да предоставя социалната услуга Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора за срок от 5 (пет) години, считано от датата на влизане в сила на договора.

4. Предлаганите социални услуги трябва да отговарят на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

 

ІV. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

1. Финансовото участие от страна на община Димитровград се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет съобразно субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности. Не предвиждането на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на Кризисния център като делегирана държавна дейност освобождава общината от отговорност и прекратява договора с доставчика.

2. Стандартът за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2018 г. в Кризисен център e 9180 лв. за едно място за една година съгласно Решение № 667 от 01.11.2017 г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. При изменение на нормативния акт Програмата за развитие на социалната услуга и заплащането на доставчика подлежи на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, съгласно чл.55,ал.1 от ЗДБ, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета, водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора.

3. За финансиране изпълнението на услугата Доставчикът разкрива отделна банкова сметка и води отделна счетоводна отчетност.

4. Доставчикът използва предоставените му средства единствено за предоставяне на социалната услуга, предмет на договора и съответно в рамките на бюджета, описан в Финансовото предложение – Приложение 2.

5. Програмата за развитие на социалната услуга и Финансовото предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация, ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с Община Димитровград. Промени могат да бъдат правени по параграфите с изричното уведомление от страна на доставчика на всяко полугодие. Други промени се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства. Доставчикът дължи представяне на месечни отчети и разходооправдателни документи за разходи, които съответстват на актуализираните Финансови предложения. Неусвоените средства в края на бюджетната година подлежат на връщане на Възложителя.

6. Кметът на общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства, като в случай на констатирани нарушения, прекратява възлагането на управлението на услугата на основание чл. 18а, ал. 8 от Закона за социално подпомагане.

 

V. Документи за участие:

1. Заявление за участие - по образец Приложение 1.

2. Копие от Удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга „Кризисен център”.

3. Копие от Лиценз за предоставяне на социални услуги за работа с деца, издаден от Държавна агенция за закрила на детето.

4. Представяне на кандидатстващата организация – цели, сфери на дейност и реализирани проекти през последните две години.

5. Копие от решение за съдебна регистрация и последващи промени в нея – кандидатите не предоставят документи и информация, които са публично достъпни в Търговския регистър, като за целта единствено посочват това обстоятелство в Заявление за участие - Приложение 1.

6. Декларации – Приложение 3, подписани от членовете на управителния орган на кандидата;

7. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години - кандидатите не предоставят документи и информация, които са публично достъпни в Търговския регистър, като за целта единствено посочват това обстоятелство в Заявление за участие - Приложение 1.

8. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

9. Препоръки от финансиращи организации и партньори – минимум 3 (три) броя /в оригинал или нотариално заверен препис/.

10. Програма за развитие на социалната услуга  Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора за целия 5-годишен период на предоставяне на услугата съдържа, която да съдържа:

10.1. Информация за опита на кандидата в областта на предоставяне на социални услуги;

10.2. Характеристика на целевата група;

10.3.Цели на предлаганата услуга;

10.4. Очаквани резултати;

10.5. Дейностите за предоставянето на услугата и план за изпълнението им;

10.6. Изисквания към качеството на услугата;

10.7. Организационна структура, оперативно и финансово управление;

10.8. Процедура за подбор на персонала. Структура, квалификация и отговорности на персонала;

10.9. Механизми за наблюдение и критерии за оценка;

10.10. Финансово предложение (в лева) – Приложение 2, включващо детайлизирано описание на:

- разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала;

- разходи за издръжка;

- подробна обосновка на разходите в свободен текст.

 

Всички документи трябва да бъдат в оригинал или копие, заверено „Вярно с оригинала”, с подпис и печат от кандидата.

 

VI. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документите до 16:00 ч. на 13.04.2018г., в запечатан непрозрачен плик на хартиен и магнитен. Документите се подават лично или по куриер в деловодството на Община Димитровград, на адрес: гр. Димитровград, бул.“Раковски” № 15 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът записва:

1. За конкурса за доставчик на социалната услуга „Кризисен център”, гр. Димитровград.

2. Пълно наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, e-mail и телефон за контакт.

При приемане на предложенията върху плика са отбелязва вх.№, дата и час на внасяне на предложението. Предложения, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или изтегли предложението си. След изтичане на срока за подаване на документите, кандидатите нямат право да оттеглят предложенията си.

 

VII. Време и начин за провеждане на конкурса:

1. Конкурсът ще се проведе на 16.04.2018 г. от 10.00 ч. от Комисия, назначена със заповед на кмета на община Димитровград, включваща представители на общинска администрация и Агенцията за социално подпомагане.

В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира Програмите за развитие и Финансовите предложения, изготвя протоколи за допускане и класиране на кандидатите.

2.  Конкурсът ще се проведе по следния начин:

2.1. Комисията разглежда представените от кандидатите документи и проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на изискванията за участие и който не е представил всички изискващи се по Раздел V документи, не се допуска до участие в конкурса.

2.2. Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Финансово предложение, изготвено съгласно изискуемия образец и Програмата за развитие на социалната услуга. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

Комисията съставя Протоколи за провеждането на конкурса.

 

VIII. Критерии за оценяване:

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

1. Опит в предоставянето на социални услуги – до 20 точки.

2. Капацитет на кандидата: административен и работен – до 20 точки.

3. Финансов капацитет и финансова стабилност – до 10 точки.

4. Програма за развитие на социалната услуга  – до 30 точки.

5. Оптимална разбивка на разходите в рамките на предварително определения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка – до 15 точки

6. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социални услуги, предмет на конкурса – до 5 точки.

 

Максималният брой точки, с които може да бъзе оценен участник е 100.

Всеки член от комисията поставя индивидуални оценки, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове. 

Кандидатите, получили краен резултат 50 и повече точки, се класират от комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 50 точки, се считат за не издържали конкурса.

 

IX. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

1. В 3-дневен срок от получаването на изготвените протоколи, кметът на община  Димитровград издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

4. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.

5. При отказ на кандидата, който е спечелил конкурса, да сключи договор Кметът на община Димитровград може да предложи на следващия кандидат да сключи договор или да прекрати процедурата и проведе нов конкурс.

6. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат чрез пряко договаряне.

 

 X. Прекратяване на процедурата:

Конкурсът се прекратява от Кмета на Община Димитровград, в случаите, когато:

1. Всички предложения не отговарят на предварително обявените в тази документация условия;

2. Класирания на първо място откаже да сключи договор за възлагане на социалната услуга „ Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора на територията на община Димитровград” и възложителят не предложи сключване на такъв със следващия класиран.

3. Отпадане на основанията за провеждане на конкурса в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително и в случай, че Община Димитровград не получи финансиране на социалната услуга като делегирана от държавата дейност.

 

XІ. Конкурсна документация:

1. Конкурсната документация се състои от:

1.1. Заявление – Приложение 1;

1.2. Формуляр за Финансово предложение  - Приложение 2;

1.3. Декларация -  Приложение 3;

1.4. Проект на договор.

2. Конкурсната документация се предоставя безплатно на кандидатите за участие в конкурса в деловодството на Община  Димитровград, на адрес: гр. Димитровград, бул. „Раковски”  № 15 всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. или да се изтегли от интернет страницата на Община Димитровград – www.dimitrovgrad.bg, раздел Кариери, Обявления за конкурси - https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obyavleniya-za-konkursibg-1

 

За повече информация: тел. 0391/68 299 – Галина Пенева, Отдел „Хуманитарни дейности”; e-mail:  [email protected]

Заявление

Финансово предложение

Декларация

Проект договор

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

*Oбявлението е публикувано във вестник „Земя“ и вестник „Хасковска Марица“ на 27.02.2018 г.

 

Файлове: