Списък на класираните кандидати за длъжността „хигиенист” по проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

С  П  И  С  Ъ  К

на класираните кандидати за длъжността „хигиенист” по проект  „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01

Комисия назначена със Заповед №РД-06-199/05.02.2018год. на Кмета на Община Димитровград, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за всички деца”, Договор BG05М9ОР001-2.004-0013-С01, процедура за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява класираните кандидати за съответната длъжност, както следва:

 

І. Комисията класира за длъжността „хигиенист следните кандидати:

  1. Станимира Михайлова Станчева

 

 

 

Елена Тодорова

Председател на комисията