Предложение за допълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество 2018г.

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018г.

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №849 от 25.1.2018 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 7 февруари 2018г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:  

 

 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Бивша училищна сграда с.Брод  с площ 760 кв.м., на 2 етажа, масивна, с дворно място  УПИ II – 254 кв.38 по КРП на с.Брод с площ 4866,6 кв.м. (с решение №961 от 26.10.2006г. обявено за частна общинска собственост) – заявено инвестиционно намерение от  Живко Жеков Петров

2.Имот с идентификатор 21052.1019.424 по КК на Димитровград – УПИ II кв.47 в кв.Изток с площ 393 кв.м. – по искане на Дияна Георгиева Александрова

 

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИ ІІІ-357 в кв.48 по плана на с.Злато поле, „урбанизирана територия”, с НТП „ниско застрояване”,  с площ 1025.37 кв.м., в т.ч. 162,22 кв.м. на Община Димитровград – по искане на съсобственика Иван Радев Иванов

2.УПИ VIІI-860 в кв.82 по ПУП на с.Ябълково, „урбанизирана територия”, с НТП „ниско застрояване”,  с площ 1094,230 кв.м., в т.ч. 105,044 кв.м. на Община Димитровград – по искане на съсобственика Юлиян Христов Юлиянов

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.УПИ II-224 кв.1 по ПУП на с.Великан, „урбанизирана територия”, с НТП „ниско застрояване”,  с площ 1059,17 кв.м., с учредено право на строеж с договор от 10.05.1988г. – на наследници на Марин Тодоров Чушков

2.УПИ VIII-494 по КРП на с.Добрич, „урбанизирана територия”, с НТП „ниско застрояване”,  с площ 636.27 кв.м., с учредено право на строеж с договор от 28.04.1981г., на наследници на Ангел Анастасов Тенчев

 

           Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.           

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г. със следните имоти:

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Бивша училищна сграда с.Брод  с площ 760 кв.м., на 2 етажа, масивна, с дворно място  УПИ II – 254 кв.38 по КРП на с.Брод с площ 4866,6 кв.м. (с решение №961 от 26.10.2006г. обявено за частна общинска собственост)

2.Имот с идентификатор 21052.1019.424 по КК на Димитровград – УПИ II кв.47 в кв.Изток с площ 393 кв.м.

 

В.ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, ПРИ  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

1.УПИ ІІІ-357 в кв.48 по плана на с.Злато поле, „урбанизирана територия”, с НТП „ниско застрояване”,  с площ 1025.37 кв.м., в т.ч. 162,22 кв.м. на Община

2.УПИ VIІI-860 в кв.82 по ПУП на с.Ябълково, „урбанизирана територия”, с НТП „ниско застрояване”,  с площ 1094,230 кв.м., в т.ч. 105,044 кв.м. на Община Димитровград

 

Г.ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ, РЕАЛИЗИРАЛИ ПРАВО НА СТРОЕЖ

1.УПИ II-224 кв.1 по ПУП на с.Великан, „урбанизирана територия”, с НТП „ниско застрояване”,  с площ 1059,17 кв.м., с учредено право на строеж с договор от 10.05.1988г.

2.УПИ VIII-494 по КРП на с.Добрич, „урбанизирана територия”, с НТП „ниско застрояване”,  с площ 636.27 кв.м., с учредено право на строеж с договор от 28.04.1981г.

 

ІII.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г. /публикувано на интернет страницата на общината на  7 февруари 2018г./

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград