Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.01.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 01. 2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-13/12.01.2018г. (изх. № РД-28-14/12.01.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на бюджета на общината за 2018 година
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-6/11.01.2018г. (изх. № РД-28-6/11.01.2018г.) от Иво Димов относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-2/05.01.2018г. (изх. № РД-28-2/05.01.2018г.) от Иво Димов относно: Партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд Проф. Д-р Желязко Христов, д.м.” по предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария”
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-14/12.01.2018г. (изх. № РД-28-16/12.01.2018г.) от Иво Димов относно: Разкриване на социалната услуга в общността ”Кризисен център” като делегирана от държавата дейност
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-7/11.01.2018г. (изх. № РД-28-7/11.01.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на списък на жилищата, общинска собственост, за 2018 година
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-8/11.01.2018г. (изх. № РД-28-8/11.01.2018г.) от Иво Димов относно: Списък на спортните обекти и съоръжения, предвидени за отдаване под наем през 2018г., на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-16/15.01.2018г. (изх. № РД-28-17/15.01.2018г.) от Иво Димов относно: Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Димитровград за периода 2018 – 2019 година 
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-5/10.01.2018г. (изх. № РД-28-4/10.01.2018г.) от Иво Димов относно: Удължаване на срока на договор за безвъзмездна финансова помощBG05М9OP001-1.002-0138, оперативна програма”Развитие на човешки ресурси”2014-2020, схема „АКТИВНИ”, проект „Учи и работи-бъди активен и издаване на Запис на Заповед за размера на полученият аванс по  Договор за безвъзмездна финансова помощBG05М9OP001-1.002-0138, оперативна програма”Развитие на човешки ресурси”2014-2020, схема „АКТИВНИ”, проект „Учи и работи-бъди активен
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-19/16.01.2018г. (изх. № РД-28-19/16.01.2018г.) от Иво Димов относно: Допълнение  на Решение № 795 от 30.11.2017 г. на Общински съвет - Димитровград
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-12/11.01.2018г. (изх. № РД-28-13/11.01.2018г.) от Иво Димов относно: Отмяна на Решение №1729 от 28.05.2015 г.
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-11/11.01.2018г. (изх. № РД-28-12/11.01.2018г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-4/10.01.2018г. (изх. № РД-28-3/10.01.2018г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на частен поземлен имот с идентификатор 21052.352.141, местност „Габера ” с вид на територията „земеделска” и н.т.п. ”др.вид нива” по кадастралната карта на Димитровград, във връзка с провеждане на процедура  за преотреждане на земеделската земя за неземеделски нужди,включване в строителни граници и изграждане на база за търговски,обслужващи и складови дейности
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-18/15.01.2018г. (изх. № РД-28-18/15.01.2018г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение плана на улична регулация  при осови точки №№1311-1290 във връзка с процедиране на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на общински урегулиран поземлен имот УПИ ХV-1964,1036,отреден „За кооперативен пазар и алея” в кв.168 по ПУП ПРЗ на Димитровград  с идентификатори 21052.1015.2334 / действащ зеленчуков пазар/ и 21052.1015.2335 /спортна площадка/ по кадастралната карта,  с цел промяна  предназначението на нефункциониращата спортна площадка в част от кооперативния пазар при спазване изискванията на чл.39,ал.3 от ЗУТ и ново урегулиране на имотите с предвиждане на нов режим на застрояване
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-9/11.01.2018г. (изх. № РД-28-10/11.01.2018г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на процедура за предоставяне на общинска концесия на Язовир с кад.№ 000147 в землището на гр.Меричлери
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-10/11.01.2018г. (изх. № РД-28-11/11.01.2018г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на процедура за предоставяне на общинска концесия на басейн гр.Меричлери
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-15/12.01.2018г. (изх. № РД-28-9/11.01.2018г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир кад .№ 000400 в гр. Меричлери
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-244#3/12.01.2018г. (изх. № РД-28-15/12.01.2018г.) от Иво Димов относно: Вземане на решение за опрощаване на дължими държавни вземания на А. П. Г., ЕГН **********, жител на с. Ябълково, община Димитровград
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-347#1/17.01.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-1#1/17.01.2018г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет 

Димитровград

Файлове: