Обява на Конкурс за възлагане на управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД" ЕООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.38 от Наредба  № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград  упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински  съвет – Димитровград

 

 

 

О Б Я В Я В А:

 

 

Конкурс за възлагане на управлението на  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД" ЕООД при следните етапи:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания;

2. Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството.

3.интервю с кандидатите

 

ІІ. Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина  и да имат  придобита  специалност.

2. да имат най-малко три години трудов стаж като лекар;

         3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

        4. да не са лишени по съответния ред  от правото на упражняват търговска дейност.

 

            III. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурса

2.Документи, удостоверяващи наличието на изискванията на т.1 и т.2/ дипломи, удостоверения, свидетелства, трудова или служебна книжка и др./

3.Автобиография

4.Медицинско свидетелство, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет

5.Свидетелство за съдимост

6.Декларация, че кандидатът не е лишен от право да упражнява търговска дейност.

 

IV.Срок на управление: 4 / четири/ години

V. Бизнес задача на търговското дружество за целия срок на договора за управление: Увеличаване обема и обхвата на медицински дейности, съобразно профила на медицинския център: брой прегледи, изследвания, процедури със стремеж за увеличаване на приходите на центъра;Въвеждане на нови диагностични методи и нови дейности, вкл. като платени услуги от гражданите, с цел осигуряване на допълнителни финансови приходи;Обновяване на съществуващата и закупуване на съвременна диагностична  апаратура и увеличаване на достъпа на пациентите до ползването й;Постоянна квалификация на персонала с цел подобряване качеството на предлаганите медицински услуги;

 

VI.Критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите са: степен на реална приложимост на бизнес-програмата; съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес –задачата на дружеството; съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба; логическа структура на бизнес-програмата.

 

VII.Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т.III се подават в запечатан плик, върху който се изписква името на кандидата и дружеството, за което кандидатства и се подава в срок до 16.02.2018г. на гише № 1 „Деловодство” в сградата на Общинска администрация Димитровград,бул.”Г.С.Раковски” № 15, център за информация и обслужване на гражданите.Постъпилите заявление се завеждат в специален регистър по реда на няхното постъпване, като за всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.

 

VIII.На 19.02.2018г. от 10.00ч. в заседателната зала на II етаж в сградата на Общинска администрация Димитровград,бул.” Г.С.Раковски” № 15 комисията следва да разгледа всяко постъпило заявление, като прецени дали са представени всички необходими документи  и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, определени с решението на общинския съвет, след което ще продължи своята работа съгласно разпоредбите на Наредба № 6.

 

 

Мястото, където ще се обяви решението за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ДИМИТРОВГРАД” ЕООД или други съобщения във връзка с конкурса е местен вестник  „Димитровградски пазар” и на сайта на Община Димитровград раздел Общински съвет – Димитровград, подраздел ”Предстоящо” –https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obshtinski-savet-predstoyashto

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград