Обява на Процедура за конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина" ЕООД – Димитровград с ЕИК 126531685 и избор на управител на дружеството за срок от три години

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

 

На основание  чл.63 ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.3 ал.1, чл.9 ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ,

 

О Б Я В Я В А:

 

          Процедура за конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина" ЕООД – Димитровград с ЕИК 126531685  и избор на управител на дружеството за срок от три години

 

 

1.Обект на конкурса- длъжността „управител” на МБАЛ „Света Екатерина” ЕООД-Димитровград

 

2.Изисквания към кандидатите:

2.1 да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление  и с придобита образователна и / или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от ЗВО в областта на здравния мениджмънт.

2.2 да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина да имат придобита специалност;

2.3  да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

            3. Необходими документа за участие в конкурса:

§   Заявление за участие в конкурса, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

            1. Плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи наличието на изискванията по т.2.1 /дипломи, удостоверения, свидетелства, трудова или служебна книжка и др/; автобиография, както и Медицинско свидетелство, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;Свидетелство за съдимост;

             2. Плик 2 съдържа разработката на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Плик № 1 и плик № 2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване

 

               4.Темите предмет на събеседването са:

 

1.Потребности от болнична помощ в община Димитровград и област Хасково

2.Географска и демографска характеристика община Димитровград и област Хасково

2.2.Анализ на заболеваемостта

3.Анализ на сегашната ситуация - ресурси, структура и дейност на болницата

  1. Финансови ресурси и механизъм на финансиране

3.3.Материални ресурси

3.4.Човешки ресурси

3.5.Структура на заведението

3.6.Показатели за дейността на болницата

3.7.Основни икономически показатели

4.Стратегия за бъдещото развитие и управление на болницата

4.2.Общи организационно-управленски цели и приоритети

4.3.Концепция за бизнес-плана на болницата

4.4.Непосредствени задачи, стоящи пред управлението на болницата

4.5.Програма за управление на качеството на медицинската помощ

4.6.Програма за финансово и информационно осигуряване дейността на МБАЛ Света Екатерина - ЕООД, гр. Димитровград.

5.Основни предположения за бъдещето

6. Формулиране на целите

7.Избор на маркетингова стратегия

8.План за действие

 

            5. Заявленията за участие в конкурса и необходимите документи по т. 3, сложени в запечатан лик, се подават в срок до 16.02.2018г. на гише № 1 „Деловодство" в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Център за информация и обслужване на гражданите, като се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

 

         6. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на 22.02.2018г. от 10 часа в сградата на Общинска администрация Димитровград бул.”Г.С.Раковски” № 15 , Заседателна зала II етаж

 

            7.Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:

§        проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;

§        представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

§      събеседване с кандидатите.

 

            8. В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса комисията изготвя протокол, с който предлага за одобрение от общинския съвет кандидата, класиран на първо място и класирането по реда на следващите участници. Предложеното от комисията класиране се утвърждава на първото, след провеждане на конкурса заседание на общинския съвет,  но не по-късно от двумесечен срок от получаване на решението на комисията.

 

            9. В петдневен срок от утвърждаването по т.8 на класирането от общинския съвет, комисията обявява класирането на интернет страницата на община Димитровград и уведомява участниците за това.

 

            10. В тридневен срок от уведомяването им, но не по-късно от 10 дни от обявяване на класирането в интернет страницата на община Димитровград, участниците в конкурса могат да подават писмени възражения до общинския съвет при нарушения по процедурата по провеждане на конкурса.Когато общинския съвет установи, че възражението е основателно , той отменя предложеното класиране, като възлага на комисията да проведе отново конкурса от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.

 

               11. В двуседмичен срок от изтичане на срока за възражения по т.10 кметът на общината сключва договор за възлагане на управлението с участника, спечелил конкурса, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му.

 

 

Мястото, където ще се обяви решението за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на МБАЛ”Ев.Екатерина”ЕООД-Димитровград или други съобщения във връзка с конкурса на осн. чл. 3 ал.2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, е местен вестник  „Димитровградски пазар” и на сайта на Община Димитровград раздел Общински съвет – Димитровград, подраздел ”Предстоящо” – https://www.dimitrovgrad.bg/bg/obshtinski-savet-predstoyashto

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград