Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 21.12.2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 21. 12. 2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-338/08.12.2017г. (изх. № РД-28-692/08.12.2017г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2017г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-345/11.12.2017г. (изх. № РД-28-695/11.12.2017г.) от Иво Димов относно: Освобождаване на училища, читалища и лечебни заведения на територията на община Димитровград от такса „битови отпадъци” за 2018 година.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-331/01.12.2017г. от Гергана Кръстева относно: Процедура за конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина" ЕООД – Димитровград с ЕИК 126531685  и избор на управител на дружеството за срок от три години.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-330/01.12.2017г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на условията и реда за провеждане на нов конкурс за избор на управитeл на „ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД" ЕООД
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-343/08.12.2017г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на представител от община Димитровград  в  комисията за изработване на областна здравна карта
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-333/05.12.2017г. (изх. № РД-28-655/05.12.2017г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение плана на уличната регулация  при осови точки №№1390-1348  и №№1393-1392-1347,западно от кв.142 по плана на Димитровград, одобрен със заповеди № 531/1996г., №РД-06-587/2010г. и №РД-06-559/2014г. с цел прокарване на нова улична регулация по реализирана улична мрежа /ул.”В.Петлешков”/, разделяне на общински УПИ ІІ ,отреден „За КЖС,озеленяване и детска площадка” в кв.142 по ПУП ПРЗ на Димитровград  и отреждане на нов кв.607 с нови общински имоти ,граничещи с частен УПИ І,отреден „За поликлиника” ,във връзка със заявени   инвестиционни намерения  за закупуване на терен «За жилищно застрояване и търговски дейности»
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-344/11.12.2017г. (изх. № РД-28-693/08.12.2017г.) от Иво Димов относно: 1. Приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 година; 2. Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград за 2018 година.
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-326#1/01.12.2017г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на началния ликвидационен баланс на „ОБЩИНСКА ОХРАНА”ЕООД - в ликвидация към 30.09.2017г. и пояснителния доклад към баланса на ликвидатора Добромир Коев Якимов, приемане на доклада за извършена оценка на материалните активи на „ОБЩИНСКА ОХРАНА”ЕООД- в ликвидация, даване на разрешение за пристъпване към осребряване на имуществото на „ОБЩИНСКА ОХРАНА”ЕООД,  удължаване на първоначалния срок на ликвидация на дружеството.
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-334/06.12.2017г. от Тодор Тодоров относно: Избор на експертно-консултативна комисия за реализиране на Общинска наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Димитровград за 2018 г.
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-335/06.12.2017г. от Тодор Тодоров относно: Актуализиране на Програма „Димитровград на младите” за 2018 година
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-336/07.12.2017г. (изх. № РД-28-657/07.12.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Димитровград за 2018г
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-339/08.12.2017г. (изх. № РД-28-689/08.12.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с решение № 454/28.04.2005г., изменена и допълнена с решения №403/27.11.2008г.; 501/26.02.2009г.; 904/23.02.2010г.; 951/25.03.2010г.; 1140/30.09.2010г.;1511/26.05.2011г.;1690/25.08.2011г.;298/31.05.2012г.;355/26.07.2012г.; 507/29.11.2012г.; 197/31.03.2016г.; 497/26.01.2017г.,  584/27.04.2017г. и 768/28.09.2017г. на Общински съвет - Димитровград)
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-340/08.12.2017г. (изх. № РД-28-688/08.12.2017г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на имоти и части от общински имот  – сграда с идентификатор 21052.1015.344.2 по КК на Димитровград на Градска библиотека „Пеньо Пенев” и Исторически музей – Димитровград
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-341/08.12.2017г. (изх. № РД-28-691/08.12.2017г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-342/08.12.2017г. (изх. № РД-28-690/08.12.2017г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ VI-336 в КВ.60 по ПУП на с. Върбица между община Димитровград и С. П. Й.
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-337#1/13.12.2017г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет 

Димитровград

 

Файлове: