Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30.11.2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30. 11. 2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-312/18.11.2017г. (изх. № РД-28-634/17.11.2017г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2017г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-322/20.11.2017г. (изх. № РД-28-645/20.11.2017г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение за сключване на договор за банков кредит  на МБАЛ „Света Екатерина” ЕООД-Димитровград
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-308/16.11.2017г. (изх. № РД-28-632/16.11.2017г.) от Иво Димов относно: Промяна по бюджета на общината за 2017 година
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-307/16.11.2017г. (изх. № РД-28-631/16.11.2017г.) от Иво Димов относно: Сключване на договор за кредит с финансова институция и поеме дългосрочен общински дълг, с цел финансиране въвеждането на „Интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление”
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-325/21.11.2017г. (изх. № РД-28-646/21.11.2017г.) от Иво Димов относно: Упълномощаване на кмета  на Община  Димитровград за издаване  на запис на заповед  по спечелен проект: „ИНТЕЛИГЕНТНА МЕДИЦИНА” (SMART_MED), по Програма за сътрудничество INTEREG VA „Гърция-България 2014-2020”,   съгласно Договор  с рег. B2.9a.12/05.09.2017  съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие”, както и подписан Договор за предоставяне на национално съфинансиране по проекта с МРРБ № РД 02-29-316/27.10.2017, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 05.09.2017г., подписан от Водещия партньор – Община Димитровград и Министерство на икономиката и развитието на Гърция, действащ като Управляващ орган на Програмата за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020”
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-309/16.11.2017г. (изх. № РД-28-633/16.11.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-286#1/06.11.2017г. (изх. № РД-28-624/06.11.2017г.) от Иво Димов относно: Допълнение на Наредба №34 за управление на отпадъците на територията на община Димитровград , приета с Решение № 1670 от 30.04.2015г.
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-304/07.11.2017г. от Гергана Кръстева относно: Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2017г. на МБАЛ „Св.Екатерина”ЕООД
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-305/08.11.2017г. (изх. № РД-28-626/08.11.2017г.) от Иво Димов относно: Откриване на Клуб на хората от третата възраст и хора в неравностойно положение и специални потребности в с. Радиево и предоставяне на общинско помещение за безвъзмездно ползване от новооткрития клуб
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-321/18.11.2017г. (изх. № РД-28-644/17.11.2017г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на имотите  – полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното рентно годишно плащане за съответното землище
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-315/18.11.2017г. (изх. № РД-28-636/17.11.2017г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на концесия на общински обекти язовири и водоеми – публична общинска собственост, на територията на община Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-317/18.11.2017г. (изх. № РД-28-639/17.11.2017г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на общински имот – стая № 207 на II етаж в Административна сграда, бул. „Трети март” 1 на  Сдружение „Шахматен клуб Димитровград”
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-319/18.11.2017г. (изх. № РД-28-642/17.11.2017г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-320/18.11.2017г. (изх. № РД-28-643/17.11.2017г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – сграда на Кметство с. Райново
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-318/18.11.2017г. (изх. № РД-28-640/17.11.2017г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имоти за настаняване на пчелни семейства
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-316/18.11.2017г. (изх. № РД-28-638/17.11.2017г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижим имот, общинска собственост - ТРАФОПОСТ, по реда на чл.35, ал.4, т.5 от Закона за общинската собственост
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-313/18.11.2017г. (изх. № РД-28-635/17.11.2017г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-314/18.11.2017г. (изх. № РД-28-637/17.11.2017г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на Язовир кад. №№000193 в с. Горски извор
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-302#1/22.11.2017г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-311#1/22.11.2017г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-324#1/22.11.2017г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-327/23.11.2017г. (изх. № РД-28-649/23.11.2017г.) от Иво Димов относно: Сграда – Физкултурен салон ОУ „Димитър Матевски” гр. Меричлери
 23. Докладна записка вх. № ОбС-10-368#1/07.11.2017г. от Гергана Кръстева относно: Участие в извънредно общо събрание  на съдружниците на „ВиК”ООД-Димитровград
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-310/17.11.2017г. от Комисия по чл.35, ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на община Димитровград относно: Удостояване с отличието „Почетен знак на община Димитровград” на НЧ „Селска пробуда – 1927” - с. Крепост, общ. Димитровград

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет 

Димитровград

 

Файлове: