Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане за лечение на деца, живущи на територията на Община Димитровград.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

                                                                                   

 

ОТ СЕСИЙНА ГРУПА „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД“

 

 

           ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане за лечение на деца, живущи на територията на Община Димитровград.

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

 Р. Д. е на 4 години, от Димитровград. Преждевременното ù раждане е довело до кръвоизлив в мозъка, хидроцефалия, неврохирургична операция. Животът й е ежедневна борба, изпълнена с много болки и умора. Сега тя има възможност да проходи. Само че семейството не може да й осигури необходимите средства за посещение на специализирани клиники и терапевтични процедури извън страната, каквито всъщност са необходими. Организирана е благотворителна акция за набиране на средства с тази цел.

Второкласничката от ОУ „Пенчо Славейков“ Г. Ат. също е от Димитровград. Родена е с увреждания. Претърпяла е две операции за премахване на тумор от гръбначния стълб – неуспешни. Предстои й трета интервенция в Германия. Необходимата сума е 10 000 евро – непосилни за семейството. По инициатива на нейната класна ръководителка е организирана благотворителна акция за набирането на средства.

Р. и Г. - две съдби, две деца, които имат нужда от помощ. Животът им е в ръцете на евентуални дарители. Да, такива има, И разчитаме на тяхната милост. Внасят малки суми – всеки според възможностите си и парите се трупат, но бавно. Понякога няма време за благотворителни акции...

Тези деца са наши, на Димитровград и имат нужда от нашата подкрепа. Ние сме „Община – приятел на детето“. Надяваме се не само на здравите. Редица са случаите, в които са организирани благотворителни акции за осигуряването на скъпоструващи операции и лечения на деца и възрастни. Някои от тях успешни, други – не. За да съхраним тези човешки животи ние също можем да помогнем. И сме длъжни да го направим. Да, важно е да имаме красиви площади и спортни съоръжения. Да, бюджетът на една община никога не е достатъчен, за да се направи всичко, което ни се иска. Но смятаме, че средствата трябва да се разпределят приоритетно. А един човешки живот е приоритет пред всичко останало. Нали?! За общинските съветници от коалиция „Да за Димитровград“ е така. А за вас, колеги?!

В тази връзка предлагам да бъде приета наредба за условията и реда за финансово подпомагане за лечение на деца, живущи на територията на община Димитровград с цел задоволяване на потребностите от диагностика и лечение на най-уязвимата група от населението, а именно - на децата, които не получават финансова помощ от друга институция. Това е начинът да подпомогнем гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности. А също и семейства им, които посвещават ежедневието си на тях, често нямат възможност да работят и остават без доходи. Това е и подход за укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни житейски ситуации, защото примерът трябва да дадем ние. Само възможността за лечение може да даде на тези деца шанс да пораснат вместо обреченост, подкрепа за социално включване вместо изолация.

Всички знаем, че процедурите за финансово подпомагане на болни деца за лечение в страната и чужбина от държавата са „тромави“ и често тези, които се нуждаят от нея не успяват да я дочакат, затова нека се погрижим ние за децата на Димитровград!  

Целите, които се поставят с предложения Проект:

Основните цели, които ще се постигнат с приемането на Наредбата са: финансово подпомагане за лечение на деца от община Димитровград.

Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на новата нормативна уредба не се предвижда допълнителен човешки, административен и материален ресурс. Необходими са финансови средства, които ще се определят с Бюджета на Община Димитровград.

Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите:

Очакваните резултати са запазване на живота и здравето на нуждаещите се деца от община Димитровград. Не се очакват финансови резултати.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз - Настоящата Наредба е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Проектът на решение с мотивите за неговото приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на основание чл. 26 от ЗНА.

 

Заинтересованите лица в срок до 30 дни след публикуване на настоящия проект могат да предоставят в сградата на Община Димитровград в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа становища и предложения по настоящата докладна адресирани до общински съвет Димитровград.

 

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА предлагам следния проект за

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1.    Общински съвет – Димитровград приема Наредба № ……… за условията и реда за финансово подпомагане за лечение на деца.

 

Наредба № ………..  за условията и реда за финансово подпомагане за лечение на деца

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С Наредбата се определят реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на лица, със средства, предвидени в Бюджета на Община Димитровград. 

Чл.2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане по тази Наредба се гласуват всяка календарна година с Бюджета на община Димитровград.

Чл.3. Право на финансово подпомагане по тази Наредба имат лица на възраст до 18 години, живущи на територията на община Димитровград.

Чл.4. Предоставянето на средства по тази наредба се извършва до изчерпване на планираната сума в чл.2.

Чл.5. (1) Финансовото подпомагане се осъществява за правоимащи лица, които се нуждаят от:

а) диагностични и лечебни процедури, които не могат да бъдат извършени своевременно, адекватно или за които няма условия за извършването им в гр. Димитровград;

б) лечение на редки заболявания, което не се заплаща от републиканския бюджет и е извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

в) неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) при спазване на условията и реда, определени за тях с наредбата по чл. 9, ал. 1 ЗЛПХМ, когато лечението на съответното заболяване не се заплаща с публични средства;

г) медицински изделия, които не се финансират от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в рамките на планирано лечение в страната по клинични пътеки;

д) високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба от пациента;

е) трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки при малигнени хематологични заболявания, както и при някои тежко протичащи бенигнени заболявания и при утвърдени нехематологични заболявания;

ж) лечение в страната, свързано със заболяването, налагащо съответната трансплантация;

з) финансира участието на чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури и трансплантации на лицата по т. 1 в Република България;

(2) финансово подпомагане може да включи и средства за транспорт и престой – пътни и квартирни  пари  на  детето  и  един  негов  придружител,  както  и  при необходимост – устен превод по време на престоя и лечението, когато се осъществява в чужбина.

(3) финансира  контролни  прегледи  след  осъществяване  на лечение/трансплантация, в случай че е налице  доказана  медицинска  необходимост,  определена  от  лечебното  заведение, осъществило лечението.

(4) финансовото подпомагане може да включи и средства за транспорт и престой – пътни и квартирни пари на лекар придружител, който да окаже при необходимост спешна или неотложна медицинска помощ по време на пътуването.

 

Глава втора

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДПОМАГАНЕТО

 

Чл.6. (1) Искания за финансово подпомагане се отправят до Общински съвет Димитровград.

(2) Искането по ал. 1 се подава от:

а) за малолетно правоимащото лице – от законния представител;

б) за непълнолетно правоимащото лице– от правоимащото лице действащо със съгласието на законния му представител;

в) в случай, че правоимащото лице или законния му представител не е в състояние да подаде искането – искането се подава от друго заинтересовано лице.

(3) В искането по ал. 1 се посочват:

- Трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес и телефон за връзка на лицето което го подава;

- Трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицето което се нуждае от финансово подпомагане;

- в случаите на чл. 6, ал. 2, б. „в“ – причините за невъзможността за подписване и подаване и връзката на искащия с правоимащото лице.

- връзката между лицето което подава искането и правоимащото лице;

- размерът на необходимото финансово подпомагане;

- описание на дейностите които се нуждаят от финансово подпомагане;

- състояние на лицето което се нуждае от финансово подпомагане;

- в случай, че нуждата от финансово подпомагане е спешна, по възможност се посочват и крайния срок.

(4) Към искането по ал. 1  се прилагат медицинска и друга документация, за потвърждение и доказване на описаното състояние на правоимащия, нуждата от описаните дейности и размера на исканото финансово подпомагане. В случаите на чл. 6, ал. 2, б. „в“ – доказателства за причините за невъзможността за подаване на искането и  за връзката на искащия с правоимащото лице.

Чл.7. (1) Искането се разглежда от ПК „Здравеопазване и социални дейности“ при Общински съвет Димитровград.

(2) По преценка и при необходимост, с цел подпомагане дейността на ПК „Здравеопазване и социални дейности“ при Общински съвет Димитровград при разглеждане на исканията, в заседанията й могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, вещи лица - медицински специалисти и други специалисти по конкретни случаи.

(3) Комисията има право да поиска допълнителни документи при необходимост.

(4) При одобряване на искането, ПК „Здравеопазване и социални дейности“ при Общински съвет Димитровград, определя размера на отпуснатите средства за всеки конкретен случай и изготвя предложение за решение до Общински съвет – Димитровград.

(5) При не одобряване на искането, ПК „Здравеопазване и социални дейности“ при Общински съвет Димитровград, излиза с мнение за липса на основание за отпускане на финансово подпомагане;

Чл.8. Председателят на Общински съвет – Димитровград насочва предложението по чл. 7, ал. 4 до:

- Постоянната комисия „Икономическа политика и бюджет“ при Общински съвет Димитровград, която се произнася по основателността на искането и размера на финансовото подпомагане, като се съобразява с предвидените средства в бюджета на Община Димитровград. 

- Постоянната комисия „Законност и обществен ред“ при Общински съвет Димитровград, която се произнася по законосъобразността на предложението. 

Чл.9. (1) Окончателното решение за финансово подпомагане по тази наредба се взема с Решение от Общински съвет - Димитровград.

(2) След влизане в сила на Решението по ал. 1,  отпуснатите средства се изплащат от касата на Община Димитровград.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наредбата е с приета с Решение № …./… г. от Протокол №….. на Общински съвет – Димитровград.                                                                    

                                                                                       

2.        Възлага на кмета на община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

Сесийна група  „Да за Димитровград”

 

Стефан Димитров,

Председател

 

Стефан Венков

 

Тоню Тонев

 

Валентина Кунева

 

Делчо Делчев

 

Стоян Христов

 

Валери Христов

 

Мартин Колев

 

Леко Леков

 

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

НА ОСН. ЧЛ. 26 АЛ.4 ОТ ЗНА

Файлове: