Предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2017г. - м.НОЕМВРИ 2017

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

ОТ ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                               

ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ към ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017г.

 

ОСНОВАНИЕ: чл.8 ал.9 от ЗОС

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

                Съгласно чл.8 ал.2 от Закона за общинската собственост - Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. А съгласно чл.8 ал.9 - В изпълнение на стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

            В Община Димитровград с решение №495 от 26.1.2017 г. е приета Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г., която през настоящата година може да бъде актуализирана в съответствие с разпоредбите на чл.8 ал. 9 от ЗОС.

            Съгласно чл.4 ал.3 от Наредбата по чл.8 от ЗОС във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове:

            „Кметът на общината предоставя проектите за стратегия и програма, както и промените им,  на Интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок /до датата на вземане на решение от ОбС/ за предложения и становища по проектите”.

            На 15 ноември 2017г. на Интернет страницата на Община Димитровград е публикувано Предложение за промяна на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г., включващо имоти във връзка с постъпили искания и инвестиционни намерения от физически и юридически лица:  

 

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот 21052.1019.68 по КК на Димитровград с площ 189 кв.м., ул.„Пета” №41 кв.Изток  – по искане на Албена Георгиева Атанасова

2.Имот 21052.1019.252 по КК на Димитровград с площ 372 кв.м., ул.„Шеста” №8 кв.Изток  – по искане на Койчо Динков Илиев

3.Имот 21052.1019.8 по КК на Димитровград с площ 342 кв.м., ул.„Пета” №36 кв.Изток  – по искане на Мария Василева Щерева

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1. В с.Крум имот №000377 - „залесени горски територии” и в землището на с.Добрич имот №137010 -  „нива” -  общинска собственост – по искане на Гергин Русев Русев – пчелар, собственик на 100 кошера.

 

Е. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

      1.Право на строеж за изграждане на функционален комплекс за мини футбол с две игрища 28х45 с изкуствена трева, освтление, трибуни, ограда, отводнителни съоръжения и съблекални  в имот с идентификатор 21052.1011.4 по КК на Димитровград (по реда на чл.50г от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.55в от Наредба №8 на ОбС)

 

Ж. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ

1.Язовири и водоеми

=  язовир №000193  в землището на с.Горски извор с площ 311,605 дка

Исканията  и копие от публикацията са приложени към докладната.  

Имайки впредвид гореизложеното, предлагам следния  проект  за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

I.Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г. със следните имоти:

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ

1.Имот 21052.1019.68 по КК на Димитровград с площ 189 кв.м., ул.„Пета” №41 кв.Изток  – по искане на Албена Георгиева Атанасова

2.Имот 21052.1019.252 по КК на Димитровград с площ 372 кв.м., ул.„Шеста” №8 кв.Изток  – по искане на Койчо Динков Илиев

3.Имот 21052.1019.8 по КК на Димитровград с площ 342 кв.м., ул.„Пета” №36 кв.Изток  – по искане на Мария Василева Щерева

 

Д. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1. В с.Крум имот №000377 - „залесени горски територии” и в землището на с.Добрич имот №137010 -  „нива” -  общинска собственост – по искане на Гергин Русев Русев – пчелар, собственик на 100 кошера.

 

Е. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО ПРАВО НА СТРОЕЖ

      1.Право на строеж за изграждане на функционален комплекс за мини футбол с две игрища 28х45 с изкуствена трева, освтление, трибуни, ограда, отводнителни съоръжения и съблекални  в имот с идентификатор 21052.1011.4 по КК на Димитровград (по реда на чл.50г от Закона за физическото възпитание и спорта и чл.55в от Наредба №8 на ОбС)

 

Ж. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ

1.Язовири и водоеми

=  язовир №000193  в землището на с.Горски извор с площ 311,605 дка

 

II.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите. 

           

Приложение: Искания  и копие от публикацията на Предложение за промяна на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г. /публикувано на интернет страницата на общината на  15 ноември 2017г./

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград