ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за насрочване  на обществено обсъждане на Докладна записка вх. № ОбС-07-286/11.10.2017г. (изх. № РД-28-577/11.10.2017г.) от Иво Димов относно: Допълнение на Наредба №34 за управление на отпадъците на територията на община Димитровград , приета с Решение № 1670 от 30.04.2015г.

 

В деловодството на ОбС-Димитровград постъпи Докладна записка вх. № ОбС-07-286/11.10.2017г. (изх. № РД-28-577/11.10.2017г.) от Иво Димов относно: Допълнение на Наредба №34 за управление на отпадъците на територията на община Димитровград , приета с Решение № 1670 от 30.04.2015г.

На основание чл.22, ал.3 от Закона за управлението на отпадъците Общинският съвет публикува на своята интернет страница и подлага на обществено обсъждане проекта на наредбата по ал.1.

Предвид горното насрочвам обществено обсъждане, което ще се проведе на 17.11.2017г. (петък) от 17ч., в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 на Докладна записка вх. № ОбС-07-286/11.10.2017г. (изх. № РД-28-577/11.10.2017г.) от Иво Димов относно: Допълнение на Наредба №34 за управление на отпадъците на територията на община Димитровград , приета с Решение № 1670 от 30.04.2015г.

             В обсъждането може да участват  всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации.

На общественото обсъждане ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения и същият ще бъде неразделна част от горепосочената докладна записка при внасянето й за разглеждане от ОбС-Димитровград.

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: