Процедура по подбор на кандидат-потребители за предоставяне на услуги в Център за комплексни услуги

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-1665

Димитровград, 31.10.2017 година

 

Община Димитровград на основание  чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и в качеството бенефициент по проект BG05M9OP001-2.005-0104-C01 „Център за комплексни услуги”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще осъществи подбор на  лица за потребители на услугата социален асистент - комплекс от почасови социални услуги,

  

О Б Я В Я В А

 

Процедура по подбор на кандидат-потребители за предоставяне на услуги в Център за комплексни услуги:

 

1. Потребители – 64 бр.

2. Кратко описание:

Проектът предвижда предоставяне на комплекс почасови услуги, насочени към социалната работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти - помощ при общуването и поддържането на социални, административни услуги, съдействие при настаняване в болница, придружаване при личния или друг лекар, проследяване на правилното приемане и подпомагане при вземането на лекарства, предписани от лекар, помощ при хранене, закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост и заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и други със средства на потребители;

3. Минимални изисквания към кандидатите за потребители на услугата „социален асистент”:

     1. Лица, в т.ч. и деца с увреждания;

     2.  Възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Лице, включено в целевата група по Проекта не може да получава едновременно същата/ите  услуга/и  с други източници на финансиране.

4. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление по образец. Заявленията на деца и лица, поставени под пълно запрещение се подават от законния им представител. Заявленията на лица под ограничено запрещение се подписват и от лицето, и от попечителя му;
  • Приложение 1а - по образец;
  • Документ за самоличност – за справка ( за децата – копие от акта за раждане);
  • Копие от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето/детето (епикриза, етапна епикриза и др);
  • Документ, удостоверяващ  представителството – за настойничество или попечителство( при наличие на такъв);
  • Копие на данни на личния лекар на лицето – от здравноосигурителната книжка на лицето;
  • Копие на заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки и/или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето.
  • Възрастните хора с ограничения или невъзможност  да се самообслужват, които нямат медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние подават заявление и представят документ за самоличност за справка.

В заявлението кандидатът декларира, че към момента не ползва посочените услуги по други оперативни, национални програми и програми, финансирани от други източници ( в случай, че в момента ползва такива услуги, вписва крайния срок  за ползване на услугата) и че е съгласен да допусне в дома си хора, които трябва да изготвят оценка на потребностите му.

Неразделна част от заявлението (Приложение 1) е Приложение 1а, което съдържа информация за социално-битовото състояние, социалната среда и интереси на кандидата. Вярното обстоятелство се отбелязва в съответното квадратче, а където е необходимо се изписва с думи. Информацията се подписва от кандидата за потребител на услугата „социален асистент” и/или от неговия законен представител.

Всеки кандидат за потребител на услугата „социален асистент” се информира относно предлаганите по проекта услуги, условията и реда за ползването им.

5. Място за подаване на документите

5.1. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Общинска администрация, гр. Димитровград 6400, бул. „Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж, Център  за информация и услуги на граждани, гише № 6 в запечатан, непрозрачен плик всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

5. 2. Пликът трябва да съдържа следния надпис:

Проект „Център за комплексни услуги“, договор № BG05М9OP001-2.005-0104–С01/04.05.2017г.,

- Трите имена на кандидата;

 

Срок за подаване на документите – от 01.11.2017г. до 15.12.2017г.(вкл.) до 16.00 часа.

Лица за контакти: Антоанета Шаркова – ръководител проект – тел. 0391/68 280;

Катерина Мазгалова – координатор проект – тел. 0391/68 250

Веселина Колева – технически сътрудник по проект – 0391/68 232

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

 

Файлове: