Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26.10.2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26. 10. 2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-288/13.10.2017г. (изх. № РД-28-581/13.10.2017г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за  2017 година
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-299/17.10.2017г. (изх. № РД-28-590/17.10.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на оперативен план на община Димитровград с мерки за овладяване процеса на съхранение на иглолистните култури, настъпил вследствие на болести, вредители и други причини и повреди
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-278/15.09.2017г. от Председател на ОбС-Димитровград, членове на ПК ”Законност и обществен ред” и членове на ПК” Транспорт и съобщения” относно: Изменение на  Наредба № 2 за опазване на обществения ред , приета с Решение № 129/29.04. 2004 г. и отменя Наредба № 2 за опазване на обществения ред, била в сила от 5 март 1997 г., променяна и допълвана с Решения 350/09.07.1997 г. и Решение 643/16.12.1998 г., Решение №358 от 25.09.2008 г, Решение № 1011/27.05.2010 г. , Решение № 1313/29.05.2014 г.  № 1582/29.01.2015 г, Решение № 84/17.12.2015 г., Р 379/29.09.2016 г./,  Р 380/29.09.2016 г., Р 381/29.09.2016 г.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-237#2/19.10.2017г. (изх. № РД-28-593/19.10.2017г.) от Иво Димов относно: Промяна на Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-297/16.10.2017г. (изх. № РД-28-589/16.10.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на „Програма за енергийната ефективност на Община Димитровград  (2017-2020”
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-298/16.10.2017г. (изх. № РД-28-588/16.10.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Димитровград 2017-2020г.”
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-295/16.10.2017г. от Тодор Тодоров – Председател на ПК „Образование, младеж и спорт” към ОбС-Димитровград относно: Отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Димитровград за 2017 година
 8. Докладна записка вх. № ОбС-10-234#5/11.10.2017г. от Гергана Кръстева относно: Общо събрание на съдружниците в „Марица” ООД, Димитровград
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-293/13.10.2017г. (изх. № РД-28-582/13.10.2017г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл. 35 от ЗОС
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-294/13.10.2017г. (изх. № РД-28-580/13.10.2017г.) от Иво Димов относно: Определяне на общински парцели за учредяване на право на строеж за нежилищни обекти – търговски обекти 
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-296/16.10.2017г. (изх. № РД-28-587/16.10.2017г.) от Иво Димов относно: Договор предоставяне на концесия на общински обект – публична общинска собственост – Автогара с прилежаща инфраструктура, Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-291/13.10.2017г. (изх. № РД-28-586/13.10.2017г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на концесия на общински обект – язовири и водоеми - публична общинска собственост, на територията на община  Димитровград
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-289/13.10.2017г. (изх. № РД-28-584/13.10.2017г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на процедура за предоставяне на общинска концесия на Язовир с кад.№000209 в землището на с.Ябълково
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-290/13.10.2017г. (изх. № РД-28-585/13.10.2017г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на процедура за предоставяне на общинска концесия на Язовир с кад.№000147 в землището на гр.Меричлери и обявяване на нова процедура при условията на прекратената
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-292/13.10.2017г. (изх. № РД-28-583/13.10.2017г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот ПИ №191064 по плана на новообразуваните имоти по  §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в  м.”Керешлика” землище с.Добрич между община Димитровград и И. И. С.
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-300/19.10.2017г. (изх. № РД-28-592/19.10.2017г.) от Иво Димов относно: Утвърждаване на издръжка за едно дете в детските градини и детските кухни в местна дейност, за бюджетната 2018 година

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет 

Димитровград

 

Файлове: