СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

По докладна записка с вх.№ ОбС-07-278/15.09.2017 г.  от Гергана Стефанова Кръстева – Председател  на Общински съвет -  Димитровград, членове на ПК „Законност и обществен ред” и членове на ПК „Транспорт и съобщения” относно: Изменение на Наредба № 2 за опазване на обществения ред , приета с Решение № 129/29.04. 2004 г. и отменя Наредба № 2 за опазване на обществения ред, била в сила от 5 март 1997 г., променяна и допълвана с Решения 350/09.07.1997 г. и Решение 643/16.12.1998 г., Решение №358 от 25.09.2008 г, Решение № 1011/27.05.2010 г. , Решение № 1313/29.05.2014 г.  № 1582/29.01.2015 г, Решение № 84/17.12.2015 г., Р 379/29.09.2016 г./,  Р 380/29.09.2016 г., Р 381/29.09.2016 г.

 

  Във връзка с докладна записка с вх. № ОбС-07-278/15.09.2017 г.  от Гергана Стефанова Кръстева – Председател  на Общински съвет -  Димитровград, членове на ПК „Законност и обществен ред” и членове на ПК „Транспорт и съобщения” относно: Изменение на  Наредба № 2 за опазване на обществения ред , приета с Решение № 129/29.04. 2004 г. и отменя Наредба № 2 за опазване на обществения ред, била в сила от 5 март 1997 г., променяна и допълвана с Решения 350/09.07.1997 г. и Решение 643/16.12.1998 г., Решение №358 от 25.09.2008 г, Решение № 1011/27.05.2010 г. , Решение № 1313/29.05.2014 г.  № 1582/29.01.2015 г, Решение № 84/17.12.2015 г., Р 379/29.09.2016 г./,  Р 380/29.09.2016 г., Р 381/29.09.2016 г., в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на предложения проект на изменение на  Наредба № 2 за опазване на обществения ред, приета с Решение № 129/29.04. 2004 г. и отменя Наредба № 2 за опазване на обществения ред, била в сила от 5 март 1997 г., променяна и допълвана с Решения 350/09.07.1997 г. и Решение 643/16.12.1998 г., Решение №358 от 25.09.2008 г, Решение № 1011/27.05.2010 г. , Решение № 1313/29.05.2014 г.  № 1582/29.01.2015 г, Решение № 84/17.12.2015 г., Р 379/29.09.2016 г./,  Р 380/29.09.2016 г., Р 381/29.09.2016 г.,  в посочения 30 дневен срок – от 15.09.2017г. до 15.10.2017г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”

           

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет - Димитровград