Конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция "Общинска собственост, стопанска дейност, сигурности отбранително-мобилизационна подготовка", Общинска администрация - Димитровград

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители във връзка със Заповед №РД-06-1558/11.10.2017г. на Кмета на Община Димитровград за обявяване на конкурс за длъжността „главен експерт”, Общинска администрация – Димитровград

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за длъжността:

“главен експерт” в дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”, Общинска администрация – Димитровград.

 

Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове са:

- да отговарят на изискванията по чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител;

- да имат придобита образователна степен “бакалавър”;

- да имат най-малко 2 /две/ години професионален опит или присъден най-малко ІV младши ранг;

 

Допълнителни изисквания към кандидатите:

- да са придобили висше образование с професионално направление „Администрация и управление”, „Икономика”, „Право”;

- компютърна компетентност – работа с MS Office;

- отлични познания на действащото законодателство в областта на стопанската дейност, транспорта, земеделието и горите;

-способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; умения за работа с гражданите.

 

Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест и

- интервю.

 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- Писмено заявление за участие в конкурс по образец (Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители);

- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждането на конкурси за държавни служители;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация (чл. 17, ал.2, т.2 от Наредбата за провеждането на конкурси за държавни служители);

- Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит (чл.17, ал.2, т.3 от Наредбата за провеждането на конкурси за държавни служители) - професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);

- копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

Документите следва да бъдат представени в: Общинска администрация – Димитровград, гр.Димитровград, п.код 6400, бул.”Г. С. Раковски” №15, Център за информация и услуги на гражданите, гише №1 “Деловодство” в срок: 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявлението.

 

Мястото, където ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса е таблото за обяви и съобщения в сградата на Общинска администрация – Димитровград, гр.Димитровград, бул.” Г. С. Раковски” №15 както и на електронната страница на Община Димитровград (www.dimitrovgrad.bg).

 

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Организира и контролира регистрацията по разрешителни режими, относно таксиметров превоз на пътници, категоризиране на заведенията за хранене и развлечения и средствата за подслон, търговска дейност с черни и цветни метали и сезонни продажби на открито. Осъществява превантивен и текущ контрол върху дейността на търговските обекти. Организира базари и панаири. Съдейства за правилното и законосъобразно стопанисване и управление на общинската собственост в частта – земеделски земи, земеделски обекти и общински гори. Води регистъра на търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия.

 

Информация за минималния размер на основната заплата за длъжността: от 460 лева до 2000 лева (Съгласно Приложение №1 към чл.3, ал.2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация). При назначаване на държавния служител размерът на индивидуалната му основна месечна заплата ще бъде определена съгласно чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Лице за контакт: М. Добрева – предоставя на кандидатите необходимата информация, включително и длъжностна характеристика за конкурсната длъжност; уведомява за пречките по назначаване на кандидатите, произтичащи от чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител.

Телефон за контакт: 0391 68239.

 

 

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

 

ИВО ДИМОВ

 

Кмет на Община Димитровград

 

 

 

Образци на документи за кандидатстване:

Декларация по чл.17, ал.2 т.1 от НПКДСл

Заявление за участие в конкурс