СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

 

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

По докладна записка с вх.№ ОбС-07-250/21.08.2017 г.  от Гергана Стефанова Кръстева – Председател  на Общински съвет -  Димитровград относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2017 г. до месец юни 2017 г. включително

 

 

 

 

 

            Във връзка с докладна записка с вх.№ ОбС-07-250/21.08.2017 г.  от Гергана Стефанова Кръстева – Председател  на Общински съвет -  Димитровград относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2017 г. до месец юни 2017 г. включително, в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на предложения проект на Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2017 г. до месец юни 2017 г. включително  в посочения 30 дневен срок – от 21.08.2017г. до 21.09.2017г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”

           

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на

Общински съвет - Димитровград