Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28.09.2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 09. 2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-250/21.08.2017г. от Гергана Кръстева относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2017 г. до месец юни 2017 г. включително
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-256/12.09.2017г. (изх. № РД-28-484/12.09.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на отчет за изпълнение на приетите от Общински съвет решения за периода месец януари 2017г. – месец юни 2017г. включително.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-259/13.09.2017г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на представители от Общински съвет – Димитровград  в Областен съвет за намаляване риска от бедствия.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-252/05.09.2017г. (изх. № РД-28-482/05.09.2017г.) от Иво Димов относно: Поставяне паметна плоча на поета Кръстю Кръстев на входа на НЧ „Пролет 2014” с.Длъгнево; Общ.Димитровград.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-251/05.09.2017г. (изх. № РД-28-481/05.09.2017г.) от Иво Димов относно: Преместване костите на починалият свещеноиконом Павел Бояджиев от с.Г.извор; Общ.Димитровград.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-263/15.09.2017г. (изх. № РД-28-491/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за  2017 година.
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-262/15.09.2017г. (изх. № РД-28-503/15.09.2017г.) от Иво Димов относно: Прехвърляне на недвижими имоти, общинска собственост, безвъзмездно в собственост на МРРБ - АПИ
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-273/15.09.2017г. (изх. № РД-28-497/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за изместване на трасе на полски път 000029 в землището на с.Бряст.
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-261/15.09.2017г. (изх. № РД-28-490/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС.
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-276/15.09.2017г. (изх. № РД-28-501/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на процедура за предоставяне на общинска концесия на Басейн гр.Меричлери с прилежаща площ от 10.198 дка - имоти №№000757 и 000596 в землището на гр.Меричлери, с НТП „терен за здравни и курортни нужди” и обявяване на нова процедура при условията на прекратената.
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-264/15.09.2017г. (изх. № РД-28-488/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот ПИ №191064 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. „Керешлика” землище с.Добрич между Община Димитровград и И. И. С.
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-265/15.09.2017г. (изх. № РД-28-487/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: : Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1019.455 в кв. Изток, гр. Димитровград между Община Димитровград и А. Х. А.
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-266/15.09.2017г. (изх. № РД-28-486/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: : Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XV – 146 в кв.11 по плана на с.Длъгнево между Община Димитровград и С.Н.Н.
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-268/15.09.2017г. (изх. № РД-28-492/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – сграда на Кметство с.Добрич.
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-269/15.09.2017г. (изх. № РД-28-493/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, сграда на Общинска администрация Димитровград.
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-267/15.09.2017г. (изх. № РД-28-489/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост за поставяне на ВПС.
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-270/15.09.2017г. (изх. № РД-28-494/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - сграда на Общинска администрация Димитровград.
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-271/15.09.2017г. (изх. № РД-28-495/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, сграда на ул. „Владимир Поптомов” №2 Димитровград.
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-272/15.09.2017г. (изх. № РД-28-496/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещения, частна  общинска собственост, на Районен съд Димитровград.
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-275/15.09.2017г. (изх. № РД-28-502/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот – стая №131 в административна сграда на бул. „Раковски” 15 – за безвъзмездно ползване и управление от „Военно окръжие” Хасково.
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-274/15.09.2017г. (изх. № РД-28-498/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на имот 142033 в землището на с.Крепост.
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-260/13.09.2017г. от Катя Панева относно: Финансиране на двойки, одобрени за финансово подпомагане за процедури и дейности по асистирана репродукция.
 23. Докладна записка вх. № ОбС-10-171#2/13.09.2017г. (изх. № РД-28-485/12.09.2017г.) от Иво Димов относно: Вземане на решение за опрощаване на задължение към Национална агенция за приходите по повод на административно нарушение, извършено от Т. К. А., живуща в гр. Димитровград.
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-247#1/20.09.2017г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-279#1/20.09.2017г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-243/26.07.2017г. (изх. № РД-28-437/24.07.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград.
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-280/18.09.2017г. (изх. № РД-28-505/18.09.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на „План за действие на община Димитровград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2018-2020)”.
 28. Докладна записка вх. № ОбС-07-234#2/15.09.2017г. (изх. № РД-28-500/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград.
 29. Докладна записка вх. № ОбС-07-245/08.08.2017г. от Валентина Кунева относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба  № 12 от 24.01.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, на Общински съвет – Димитровград.
 30. Докладна записка вх. № ОбС-07-277/15.09.2017г. (изх. № РД-28-499/14.09.2017г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с решение №454/28.04.2005г., изменена и допълнена с решения №№403/27.11.2008г.; 501/26.02.2009г.; 904/23.02.2010г.; 951/25.03.2010г.; 1140/30.09.2010г.; 1511/26.05.2011г.;1690/25.08.2011г.; 298/31.05.2012г.; 355/26.07.2012г.; 507/29.11.2012г.; 197/31.03.2016г.; 497/26.01.2017г. и 584/27.04.2017г. на Общински съвет Димитровград).
 31. Докладна записка вх. № ОбС-07-249/21.08.2017г. от Гергана Кръстева относно: Свикване на извънредно заседание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Хасково за дата 02.10.2017 г. от 11:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация – гр. Хасково.

 

 

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет 

Димитровград

 

Файлове: