Изменение на Наредба № 2 за опазване на обществения ред , приета с Решение № 129/29.04. 2004 г. и отменя Наредба № 2 за опазване на обществения ред, била в сила от 5 март 1997 г., променяна и допълвана с Решения 350/09.07.1997 г. и Решение 643/16.12.1998

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; predsedatel@dimitrovgrad.bg

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

 

ОТ Председател на ОбС-Димитровград, членове на ПК ”Законност и обществен ред” и членове на ПК” Транспорт и съобщения”

 

 

                                                                                               

ОТНОСНО: Изменение на  Наредба № 2 за опазване на обществения ред , приета с Решение № 129/29.04. 2004 г. и отменя Наредба № 2 за опазване на обществения ред, била в сила от 5 март 1997 г., променяна и допълвана с Решения 350/09.07.1997 г. и Решение 643/16.12.1998 г., Решение №358 от 25.09.2008 г, Решение № 1011/27.05.2010 г. , Решение № 1313/29.05.2014 г.  № 1582/29.01.2015 г, Решение № 84/17.12.2015 г., Р 379/29.09.2016 г./,  Р 380/29.09.2016 г., Р 381/29.09.2016 г.

 

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка  се прави предложение за изменение на Наредба № 2 за опазване на обществения ред  в раздел II „Нарушения на реда на обществени места и спазване на общественото спокойствие” и в раздел седми „Преходни и заключителни разпоредби”.

 

1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

 

            В чл.6 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е предвидено времето за почивка и отдих на гражданите на Община Димитровград, в който времеви интервал всеки е длъжен да не предизвиква шум, който може да наруши или нарушава спокойствието им. В чл.7 са посочени действията, които са забранени да бъдат извършвани по това време, тъй като априори предизвикват шум. В чл. 8 от наредбата изчерпателно са посочени различни дейности, при осъществяването на които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите. Чл. 8 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред следва да бъде допълнен и с конкретни действия, свързани с управление на МПС, които водят до вдигането на шум и нарушаване спокойствието на гражданите, а именно: следва да се забрани  форсирането на място на двигатели от всякакъв вид, извършването на демонстративни маневри от водачите на МПС, както и организирането и/или участието в нерегламентирани състезания на МПС на територията на Община Димитровград.

            Съгласно писмо на РУП-Димитровград с вх.№ ОбС-10-301/08.09.2017г. се е увеличила честотата на шумно подгряване и форсиране на двигатели на МПС, които предизвикват изключително висок шум и безпокоят гражданите на Община Димитровград. Наред с това от представители на РУ-Димитровград са установени и места, на които се организира групово управление /гонки/ и участие в нерегламентирани състезания с МПС на територията на Община Димитровград, които са обезпокоителни за гражданите на общината и създават предпоставки за ПТП, както и предпоставки за увреждане на частна и общинска собственост, живота и здравето на гражданите на Община Димитровград. През 2016г. са постъпили 8 бр. сигнали за форсиране на двигатели на автомобили и мотоциклети, 8 бр. сигнали за нерегламентирани състезания /гонки/ и 4 бр. сигнали за дрифтиране на МПС, а през 2017г. до настоящия момент са постъпили 2 бр. сигнали за форсиране на двигатели и 1 бр. сигнал за дрифтиране на МПС, като в 21 бр.  от случаите нарушението на нощната тишина и спокойствието на гражданите е в тъмната част на денонощието.

            В чл.8 т.5 от Наредба № 2 е предвидено, че се забранява  продължителното загряване и форсирането на място на автомобилните двигатели  в жилищни квартали, в близост до жилищни сгради, детските и здравни заведения и местата за отдих.С оглед предотвратяване на прекомерния шум от форсирането на място на двигатели от всякакъв вид, от организирането и участието в нерегламентирани състезания и извършването на демонстративни маневри следва чл.8 т.5 да бъде изменена в тази насока, като бъде определен и обсега на забраната, която да бъде определена в рамките на населените места на територията на Община Димитровград.

             

2.Цели, които се поставят с предложения Проект:

 

Основните цели, които ще се постигнат с приемането на измененията и допълненията в Наредба № 2 за опазване на обществения ред са:

- опазване на обществения ред в населените места на територията на Община Димитровград , свързан с недопускане на вдигане на шум и създаване на безпокойство на гражданите на Община Димитровград в резултат на форсиране на двигатели на МПС, извършването на демонстративни маневри /дрифтиране/, организиране и участие в нерегламентирани състезания с МПС.

- предотвратяване на предпоставки за причиняване на ПТП, причиняване увреждане на живота и здравето на гражданите и увреждане на общинска и частна собственост.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

 

За прилагане на измененията на Наредба № 2 за опазване на обществения ред  след измененията й не са необходими  паричните средства. За правилното й прилагане е необходимо съдействието на РУ на МВР-Димитровград.

 

4.Очаквани резултати от прилагане на Наредбата, включително финансовите резултати

 

Очакваните резултати са осигуряване със съдействието на РУ на МВР -Димитровград спазването на обществения ред, свързано с недопускане на различни действия и дейности, които ще доведат до предизвикване на шум от шумно подгряване и форсиране на място на двигатели от всякакъв вид, извършването на демонстративни маневри, организиране и участие в нерегламентирани състезания с МПС на територията на населените места в Община Димитровград, чрез личната и генералната превенция на наказанието, което се предвижда по Наредба № 2 за опазване на обществения ред за нововъведеното нарушение.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящите изменения на Наредба № 2 за опазване на обществения ред  е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

 

Проектът на докладната записка, с която се предлагат изменения в Наредба № 2 за опазване на обществения ред ведно с мотивите за тяхното  приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 15.09.2017г., на основание чл.26 от ЗНА при срок от един месец. 

 

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема

 

1.Наредба за изменение  на Наредба  № 2 за опазване на обществения ред  / приета с Решение № 129/29.04. 2004 г. и отменя Наредба № 2 за опазване на обществения ред, била в сила от 5 март 1997 г., променена и допълвана с Решения 350/09.07.1997 г. и Решение 643/16.12.1998 г., Решение №358 от 25.09.2008 г, Решение № 1011/27.05.2010 г. , Решение № 1313/29.05.2014 г.  № 1582/29.01.2015 г, Решение № 84/17.12.2015 г., Р 379/29.09.2016 г./,  Р 380/29.09.2016 г., Р 381/29.09.2016 г./:

 

Параграф 1. В чл. 8 се правят следните измения:

 

Съдържанието на т.5 се променя както следва:

„т.5 форсирането на двигатели от всякакъв вид; извършването на демонстративни маневри от водачите на МПС; организиране и/или участие в нерегламентирани състезания с МПС на територията на населените места в Община Димитровград.”

 

Параграф 2. В раздел седми „Преходни и заключителни разпоредби” се правя следните допълнения:

 

     Създава се т.5 в параграф 1 със следното съдържание:

     „т.5 „Демонстративна маневра” е всяко контролирано странично движение на МПС, описване на полукръгове или кръгове на място, приплъзване на гуми, форсиран обратен завой или завой на ляво или дясно, при който поднася задната част на МПС, и всяко друго движение на МПС извън установените правила.”

 

2.         Възлага на кмета на община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

Председател на ОбС-Димитровград……………………

 

ПК”Законност и обществен ред”

1………………………….

2………………………….

3………………………….

4………………………….

5………………………….

6………………………….

7………………………….

 

ПК” Транспорт и съобщения”

1………………………….

2………………………….

3………………………….

4………………………….

5………………………….