СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

 

По докладна записка с вх.№ ОбС-07-245/08.08.2017 г.  от Валентина Тодорова Кунева – общински съветник от сесийна група „Да за Димитровград” в Общински съвет -  Димитровград относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба  № 12 от 24.01.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, на Общински съвет - Димитровград

            Във връзка с докладна записка с вх.№ ОбС-07-245/08.08.2017 г.  от Валентина Тодорова Кунева – общински съветник от сесийна група „Да за Димитровград” в Общински съвет -  Димитровград относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба  № 12 от 24.01.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, на Общински съвет - Димитровград, в деловодството на Общински съвет – Димитровград  не са постъпили писмени или устни  предложения за изменения на предложения проект на Наредба за изменение на Наредба  № 12 от 24.01.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, на Общински съвет – Димитровград в посочения 30 дневен срок – от 08.08.2017г. до 08.09.2017г., през който същият е бил публикуван на сайта на община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо”

           

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград