Проект „Обновяване и модернизиране на оборудване за Домашен социален патронаж, Димитровград ” съвместно с Фонд „Социална закрила”

Община Димитровград стартира изпълнение на

Проект „Обновяване и модернизиране на оборудване за Домашен социален патронаж, Димитровград ” съвместно с

 Фонд „Социална закрила”

На 10.07.2017г. Кметът на Община Димитровград подписа договор с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на проект „Обновяване и модернизиране на оборудване за Домашен социален патронаж, Димитровград ”.    

Обща стойност на проекта е 29 990,00 лева, като финансовите средства  отпуснати от Фонд „Социална закрила” са в размер на 26 991,00 лeва. Община Димитровград участва със собствено финансиране в размер на 2 999,00 лева.

 

Основна цел на проекта е развитие и повишаване на качеството на предоставяната социална услуга „домашен социален патронаж”, чрез подмяна на оборудването в кухнята, на Домашен социален патронаж към Община Димитровград като се закупят и монтират нови енергийноефективни уреди за приготвяне на храна, отговарящи на съвременните български и европейски стандарти.

 

            Специфични цели на проекта са:

1. Подмяна на амортизирано кухненско оборудване, необходимо за предоставяне на по-качествена услуга на ползвателите на услугите, предоставяни от  Домашен социален патронаж

2. Осигуряване на по-добри възможности за приготвяне на качествена и здравословна храна в кухнята на ДСП;

3. Постигане на по-добра рентабилност и ефективност при приготвянето на храната в ДСП. Създаване на възможности и за намаляване на нейната себестойност;

4. Осигуряване на по-добри, безопасни и здравословни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП;

5. Осигуряване на възможности за разширяване на обхвата и повишаване на достъпността на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж” в рамките на община Димитровград.

Целевата група, която ползва услугите включва:

-       Лица над 60 годишна възраст;

-       Лица с увреждания, с определена над 71% намалена трудоспособност;

-       Деца с увреждания.

Общият брой ползватели на социалната услуга на Домашен социален патронаж, Община Димитровград към момента на кандидатстване е 433 (264 към ДСП, 116 по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Димитровград” и 17 по проект „Обществена трапезария”).

 

Дейностите по проекта включват:

1.      Сформиране на екип за организация и управление на проекта;

2.      Набиране на оферти на фирми, предлагащи подходящо за кухнята на ДСП съвременно енергийноефективно кухненско оборудване, отговарящо на съвременните български и европейски стандарти и хигиенни норми;

3.      Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и монтиране на професионално кухненско оборудване, съгласно изискванията по ЗОП;

4.      Избор на изпълнител и изготвяне  на договор;

5.      Подписване на тристранен договор между община Димитровград, фонд „Социална закрила” и избрания изпълнител;

6.      Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване;

7.      Информиране и публичност;

8.      Отчитане на проекта.

 

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 31.10.2017 г.

 

 

Последна промяна: 03:03:49, 8 Март 2020

Още новини

„Обновяване на дворното пространство на Детска градина "Осми март”

649

Финансиращ орган: МТСП, Проект "Красива България" 2017   сума в лева: 99 980   период на изпълнение: 14.03.2017-31.12.2017     Цел на проекта: По проект е предвидено допълване, подмяна и изграждане на алейната мрежа и функционално обогатяване на дворното пространство. Ще бъдат обособени отделни площадки за децата от различните възрастови…

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”

702

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”   Финансиращ орган: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане   сума в лева: 53299,51   период на изпълнение: 20.07.2016-04.2017     Цел на проекта: Осигуряване  чрез обществената трапезария на топъл обяд (храни и/или основно материално подпомагане) на най-нуждаещите се: лица и…

"Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/"

679

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП ТГС България-Турция 2014-2020: ЕС- Инструменти за предсъединителна помощ и национално съфинансиране от България и Турция   сума в лева: 522 843,12   период на изпълнение: 20.03.2017 - 21.06.2018   Цел на проекта: Програма за транснационално сътрудничество България - Турция 2014 - 2020…

Към всички новини