РЕШЕНИЕ № 390/14.07.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 390

Димитровград от 14.07.2017г.

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград за осъществяване на  процесуално представителство по адм.дело № 789/2017 г. по описа на Административен съд гр.Хасково.

 

Председателят докладва необходимостта от определяне на упълномощени членове от ОИК-Димитровград, които да представляват Общинската избирателна комисия пред Административен съд гр.Хасково и да осъществяват процесуално представителство по образуваното съдебно производство по адм.дело № 789/2017 г. по описа на Административен съд гр.Хасково, образувано по жалба на ПП „ГЕРБ” срещу Решение № 389/02.07.2017 г. на ОИК-Димитровград.

 

След проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

 

Р  Е  Ш  И

 

УПЪЛНОМОЩАВА следните членове от ОИК-Димитровград за осъществяване на  процесуално представителство по адм.дело № 789/2017 г. по описа на Административен съд гр.Хасково, заедно или поотделно, както следва:

  1. адв. Бойчо Георгиев Бойчев – ХАК;
  2. адв. Божидар Веселинов Туртов – ХАК.

Горепосочените упълномощени членове на ОИК-Димитровград имат права да представляват Общинската избирателна комисия по адм.дело № 789/2017 г. по описа на Административен съд гр.Хасково, заедно или поотделно, до окончателното приключване на образуваното съдебно производство, включително и пред касационна инстанция.

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед