Съобщение на Басейнова дирекция за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Съобщението на Басейнова дирекция съгласно чл.62, ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде разположен на територията на ПИ с идентификатор 21052.1015.9 по Кадастралната карта на гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл.Хасково можете да видите тук.

Файлове: