РЕШЕНИЕ № 388/30.06.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 38
8
Димитровград от 30.06.2017г.

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК, участващи в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

 

По точка първа от дневния ред следва ОИК-Димитровград да определи членове от своя състав, които да участват в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

След проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград прие следното

Р  Е  Ш  Е Н И Е   № 388

На основание чл.87, ал.1, т.20 от ИК, ОИК-Димитровград определя  членовете на ОИК-Димитровград, в състав:

  1. Десислава Николаева Костова
  2. Антония Маринова Славова

които да участват в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед