РЕШЕНИЕ № 387/28.06.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 387

Димитровград от 28.06.2017г.

ОТНОСНО: Определяне на двама упълномощени представители, съгласно т.15 от Решение на ЦИК №3053-МИ/01.02.2016г., които ще получават хартиените бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

Във връзка с Решение на ЦИК №3053-МИ/01.02.2016г., ОИК-Димитровград следва да определи двама упълномощени представители, които ще получават отпечатаните хартиени бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г. и ще се подписват на съответните приемо-предавателни протоколи. Предвид горното и на основание 87, ал.1, т.9 и т.20 от ИК и във връзка с т.15 от Решение №3053-МИ/01.02.2016г. на ЦИК,  Общинска избирателна комисия - Димитровград 

Р  Е  Ш  И

Упълномощава Димитър Вълчев Гавазов – председател на ОИК и Филиз Хюсеин Ахмед – секретар на ОИК, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г. от „Печатница на БНБ” АД и да подпишат съответните приемо-предавателни протоколи.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед