РЕШЕНИЕ № 385/28.06.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 385

Димитровград от 28.06.2017г.

ОТНОСНО: Публикуване на списък на представители на кандидатска листа на Инициативен комитет в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 366/27.06.2017г за  вписване в регистъра на упълномощените представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.  от Инициативен комитет, представляван от Минка Костадинова Станкова. Към заявлението са приложени: списък на упълномощените представители, представен на хартиен и на електронен носител в Excel формат и пълномощни на представителите, издадени от Инициативен комитет.

Списъкът на упълномощените представители е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени  несъответствия.

За упълномощените представители са изпълнени  изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 3347-МИ/05.08.2016г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.1 във връзка чл.124 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И

Приема и публикува списък с 2 /двама/  представители на Инициативен комитет в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г., както следва:

№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет

Номер и дата на пълномощното

1

Инициативен комитет

 Тодор Панев Панев

1/26.06.2017 г.

2

Инициативен комитет

Бончо Ванчев Георгиев

2/26.06.2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед