Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-24 от 21.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 21.06.2017 год.

Валидно до: вторник , 06.07.2017 год.

 

 

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-24 от 21.06.2017 година

 До:

 

 

1. ЛИЛЯНА АТАНАСОВА СЕМЕРДЖИЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000108/ 05.04.2017 г.

2. АНА КОЛЕВА ДАМЯНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000056/ 13.03.2017 г.

3. ГОСПОДИН СТОЯНОВ СТАНЧЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000185/ 31.05.2017 г.

4. ЛИЙПСТЪРН ЛОДЖИСТИКС ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000069 / 30.03.2017 г.

5. ЕМИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ВЕЛЕВ

за връчване на РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД № 1 / 12.06.2017 г.

 

 


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" Отдел " Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 13 – запад, стая № 4, етаж 3 при Калина Бонева – ст. експерт отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.