Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-23 от 19.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 19.06.2017 год.

Валидно до: вторник , 04.07.2017 год.

 

 

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-23 от 19.06.2017 година

 До:

 

 

1. ПЕТКО ДЕЧЕВ ЕТ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000201/ 06.06.2017 г.

2. ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000743/ 19.12.2016 г.

3. РУСКА КОСТОВА ТАНЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ001572/ 05.11.2012 г.

4. ВИЛИ ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000725 / 13.12.2016 г.

5. ЙОРДАНКА ТОДОРОВА НЕНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000001 / 10.01.2017 г.

6. ПАВЛИНКА ДИМОВА ЗАПРЯНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000082/ 03.04.2017 г.

7. МИТКО ПЪШЕВ БАЛЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000071 / 31.03.2017 г.

8. АНТОН ИВАНОВ ЧЕРНЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000093 / 04.04.2017 г.

 

 


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" Отдел " Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 13 – запад, стая № 4, етаж 3 при Калина Бонева – ст. експерт отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.