РЕШЕНИЕ № 383/16.06.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 38
3
Димитровград от 16.06.2017г.

ОТНОСНО: Утвърждаване образец на бюлетина за кмет на кметство Ябълково и начина на изписване на имената на партиите и кандидатите в бюлетината за гласуване на частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г.

След получаване на графичния файл с предпечат на хартиената бюлетина за Изборен район № 260987076, ОИК -  Димитровград принтира образеца на бюлетината. След извършена проверка на същата установи, че съдържанието ѝ отговаря на изискванията на чл.422 от ИК, а също така на Приложение №94А-МИ от изборните книжа за провеждане на частични местни избори на 02 юли 2017 г., утвърдено с Решение № 3346-МИ от 05.08.2016 г., с оглед на което на основание чл. 87, ал.1, т.9  от ИК и т.5 от Решение № 3053-МИ от 01.02.2017 г.,  Общинската избирателна комисия

Р  Е  Ш  И

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за избор на кмет на кметство Ябълково, община Димитровград (приложение №1, неразделна част от настоящото решение) в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г.

Върху образеца присъстващите членове на ОИК положиха подпис и изписаха саморъчно трите си имена.

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Заместник-председател:/п/.............................................
Михаил Георгиев