РЕШЕНИЕ № 382/16.06.2017 г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 382

Димитровград от 16.06.2017г.

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г. от  ПП ГЕРБ

Постъпило е заявление (Приложение №68-МИ) с вх. № 363/14.06.2017г. за регистрация на застъпници  на кандидатска листа на партия в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г. от  ПП ГЕРБ, представено от Кирчо Жеков Кирев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени: декларации от лицата за съгласие и че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер – Приложение №98-МИ от изборните книжа и списък на предложените застъпници, представени на хартиен и на електронен носител в Excel формат.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени  несъответствия.

За предложените застъпници са изпълнени  изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 3347-МИ/05.08.2016г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка чл.118, ал.2 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И

РЕГИСТРИРА 2 /двама/  застъпници на кандидатска листа за кмет на кметство от ПП ГЕРБ в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г. както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

1

Ганка Грозева Юрукова

**********

2

Тонка Крумова Калинова

**********

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Заместник-председател:/п/.............................................
Михаил Георгиев