Проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“

Проект „Разработване на Програма за качество на…

 

Община Димитровград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“ в размер на 182 000 лева. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на  процедура №BG16М1ОР0025.0 по Приоритетна ос 5 на Програмата.

Целта на проекта е да се разработи Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград, която ще допринесе за постигане на една от стратегическите цели за развитие на общината, заложена в приетите общински планови документи, а именно опазване на околната среда и човешкото здраве. В областта на качеството на атмосферния въздух, община Димитровград изпълнява приетата Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, с период на действие 2015-2018 г. Разработването на нова Програма за КАВ за следващия период е стратегически важно с цел планиране на мерки, които да намалят нивата на вредните емисии в атмосферния въздух от битово отопление, транспорт, промишленост и да доведат до постигане на качество на атмосферния въздух, съответстващо на нормативните изисквания.

Проектът е с продължителност 18 месеца, с дата на стартиране 31.05.2017 г. и дата на приключване 30.11.2018 г.

Линк към сайта на ОПОС

Последна промяна: 16:42:19, 14 Февруари 2023

Още новини

Община Димитровград, като бенефициент по проект „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0013-C01, организира заключителна пресконференция,

43

Община Димитровград, като бенефициент по проект „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0013-C01, организира заключителна пресконференция, която ще се проведе на 26 септември 2023г. от 10.30 часа в зала „Гроссето”, бул. „Г.С.Раковски” № 15, гр. Димитровград.   По проекта се предоставят пакет от интегрирани социални,…

Обновения театър ще бъде открит официално на 5 септември

86

На 5 септември 2023г. (вторник) от 18.30ч. Община Димитровград ще открие с официална церемония тип „рязане на лента” на обновения Общински драматичен театър „Апостол Карамитев”, Димитровград. Културната институция е напълно обновена в резултат на извършен мащабен ремонт по проект “Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград. Проектът се…

Покана за заключителна пресконференция по повод реализацията на проект “ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”

120

      ПОКАНА     Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 7 юни 2023г. (сряда) от 11.00ч. в залата на II етаж на Общинска администрация по повод реализацията на проект “ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград”. Проектът се изпълнява по…

Проект FARO

212

Противоречивото наследство в европейските градове - създаване на европейски разказ за оспорвани идентичности чрез участието на гражданите

Към всички новини