Проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“

 

Община Димитровград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“ в размер на 182 000 лева. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на  процедура №BG16М1ОР0025.0 по Приоритетна ос 5 на Програмата.

Целта на проекта е да се разработи Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград, която ще допринесе за постигане на една от стратегическите цели за развитие на общината, заложена в приетите общински планови документи, а именно опазване на околната среда и човешкото здраве. В областта на качеството на атмосферния въздух, община Димитровград изпълнява приетата Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, с период на действие 2015-2018 г. Разработването на нова Програма за КАВ за следващия период е стратегически важно с цел планиране на мерки, които да намалят нивата на вредните емисии в атмосферния въздух от битово отопление, транспорт, промишленост и да доведат до постигане на качество на атмосферния въздух, съответстващо на нормативните изисквания.

Проектът е с продължителност 18 месеца, с дата на стартиране 31.05.2017 г. и дата на приключване 30.11.2018 г.

Линк към сайта на ОПОС

Последна промяна: 12:36:16, 30 април 2020

Още новини

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01

34

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА” Договор № BG05M9OP001-2.004-0013-C01 Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ „Услуги за ранно детско развитие”   ГЛАВНА ЦЕЛ: Създаване на устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги на деца от 0 до 7 годишна…

Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3

173

Договор № BG05M9OP001-2.04-0084-С01 по Процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”   Целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което…

CONTRACT AWARD NOTICE

154

Project NoCB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/ FLOOD RESILIENCE”     SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE   Contract title: Supply of Multifunctional vehicle with a full range equipment Location – Dimitrovgrad Municipality   1. Type of procedure Local open tender 2. Publication reference and date of…

Към всички новини