РЕШЕНИЕ № 380/07.06.2017 г.

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 380

Димитровград от 07.06.2017г.

ОТНОСНО: Определяне на пореден номер за изписване в бюлетината на независим кандидат за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г., предложен от инициативен комитет.

 

След като установи, че със свое Решение № 4787-МИ/01.06.2017 г. след проведен жребий Централната избирателна комисия е определила и обявила 5 /пет/ поредни номера от 1 до 5 за изписване в бюлетината за частичните избори за кметове на 2 юли 2017 г. и след като установи, че в ОИК-Димитровград е регистриран един независим кандидат за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г., съобразявайки се т.8 от Решение №4035-МИ/15.11.2016 г. на ЦИК, на основание: чл.87, ал.1, т.10  във връзка с чл.423 от Изборния кодекс, след станалите разисквания и проведеното гласуване, Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

Р  Е  Ш  И

Определя на регистрирания независим кандидат Костадин Атанасов Атанасов, издигнат от Инициативен комитет, пореден номер 6 /шести/ за изписване в бюлетината за избор на кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград в частичните избори на 02 юли 2017 г.

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед