Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-17 от 07.06.2017 година

Публикувано на : понеделник, 07.06.2017 год.

Валидно до: вторник , 22.06.2017 год.

 

 

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК № ПР-12-17 от 07.06.2017 година

 До:

 

 

1. БОРИСЛАВ ДЕЛЧЕВ БОЖИНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000658/ 18.11.2016 г.

2. АНА ХРИСТОВА ВЕСЕЛИНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000124/ 06.04.2017 г.

3. АХМЕД МИТКОВ АСЕНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000064/ 28.03.2017 г.

4. ДЖЕВРИЕ ЮСЕИН ХАСАН

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000136 / 07.04.2017 г.

5. МАРИЯ МЕТОДИЕВА БОГДАНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000116 / 05.04.2017 г.

6. АНТОН КОЛЕВ АНГЕЛОВ

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000781/ 29.12.2016 г.

7. МАРИЯ СТОЯНОВА КИРЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации № АУ000109/ 05.04.2017 г.

 

 

 

 


Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Димитровград, Дирекция "Финансово-счетоводни дейности" Отдел " Приходи" на адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски № 13 – запад, стая № 4, етаж 3 при Калина Бонева – ст. експерт отдел "Приходи" от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.