РЕШЕНИЕ № 379/05.06.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 379

Димитровград от 05.06.2017г.

ОТНОСНО: Заличаване на регистрацията на кандидат за кмет за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г., предложена от ПП „ГЕРБ”, поради настъпване на смърт, отмяна на решение на Общинска избирателна комисия-Димитровград №374/01.06.2017 г., анулиране на удостоверение №1224/01.06.2017 г., издадено от Общинска избирателна комисия - Димитровград и регистрация на нов кандидат за кмет на кметство с. Ябълково в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г., предложена от ПП „ГЕРБ”.

Постъпило е предложение с Вх.№362/05.06.2017г. (Приложение №58А-МИ) от ПП „ГЕРБ” за регистрация на Вангел Георгиев Попов  за кандидат за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г. Предложението е подадено от Предложението е подадено от Кирчо Жеков Кирев – упълномощен представител на партията.

Към предложението са представени: препис-извлечение от акт за смърт №13/04.06.2017 г. на Антон Вълев Илиев, съставен в с. Ябълково, община Димитровград; заявление за съгласие на кандидата по чл.414, ал.1, т.3 във връзка с чл.397, ал.1 и чл.413, ал.1,2,3,4 от Изборния кодекс (Приложение 62-МИ), подписано от  кандидата; пълномощно на упълномощения представител на партията по чл.414, ал.1, т.8. ОИК-Димитровград е извършила проверка на личните данни по представения документ за самоличност на предложения кандидат, както и служебна справка в ГРАО за адресната регистрация на кандидата в съответното населено място и датата на регистрацията.

Предложението и приложените към него документи са редовни, тъй като отговарят на изискванията на чл.414, ал.1, т.1 и т.3  и чл.397, ал.1 от Изборния кодекс, както и на Решение №3410-МИ от 23.08.2016г. на ЦИК.

След станалите разисквания и проведеното гласуване, Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

Р  Е  Ш  И

На основание чл.87, ал.1, т.15 във връзка с чл. 417, ал.5 от Изборния кодекс заличава регистрацията на Антон Вълев Илиев за кандидат за кмет на кметство в с.Ябълково, община Димитровград на частичните избори за кмет на кметство в с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г., поради смъртта му и анулира издаденото му удостоверение №1224/01.06.2017 г. от Общинска избирателна комисия – Димитровград.

На основание чл.87, ал.1, т.14,  във връзка с чл.417, ал.1 от Изборния кодекс регистрира Вангел Георгиев Полов за кандидат за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г., издигнат от ПП „ГЕРБ”.

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед