РЕШЕНИЕ № 378/05.06.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 378

Димитровград от 05.06.2017г.

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г., предложена от инициативен комитет.

            Постъпило е предложение с Вх.№361/05.06.2017г. (Приложение №59А-МИ) от Инициативен комитет за регистрация на Костадин Атанасов Атанасов  за кандидат за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г. Предложението е подадено от Минка Костадинова Станкова – упълномощен представител на инициативния комитет.

Към предложението са представени: заявление за съгласие на кандидата по чл.414, ал.1, т.3 във връзка с чл.397, ал.1 и чл.413, ал.1,2,3,4 от Изборния кодекс (Приложение 62-МИ), подписано от  кандидата; списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на кметство с. Ябълково (на хартиен и на електронен носител).

ОИК-Димитровград е извършила проверка на личните данни по представения документ за самоличност на предложения кандидат, както и служебна справка в ГРАО за адресната регистрация на кандидата в съответното населено място и датата на регистрацията и установи, че кандидата е регистриран по настоящ адрес в с. Ябълково от 24.10.2014 г.

Предложението и приложените към него документи са редовни, тъй като отговарят на изискванията на чл.414, ал.1, т.1 и т.3  и чл.397, ал.1 от Изборния кодекс, както и на Решение №3410-МИ от 23.08.2016г. на ЦИК.

Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на кметство с. Ябълково (на хартиен и на електронен носител) се изпращат в ТЗ „ГРАО” за проверка.

            На основание: чл.87, ал.1, т.14,  във връзка с чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, след станалите разисквания и проведеното гласуване, Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

Р  Е  Ш  И

Регистрира Костадин Атанасов Атанасов за кандидат за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г.

            Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед