РЕШЕНИЕ № 377/02.06.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 37
7
Димитровград от 02.06.2017г.

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии за произвеждане на  частични избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г. в община Димитровград.

            Постъпило е предложение с вх. № 360/02.06.2017г. от кмета на община Димитровград за състав на СИК в община Димитровград, съдържащо и списък с резервните членове. Предложението е придружено с необходимите документи по чл.91, ал.8 от Изборния кодекс и е направено в срока по ал.9 на същия член.

            От представените документи е видно, че на проведените консултации с партиите и коалициите е постигнато съгласие за съставите на СИК.

            При определянето на съставите на СИК са спазени изискванията на чл.92 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК.

            С оглед на изложеното и след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И

На основание чл.87, ал.1, т.5 и във връзка с чл.89, ал.1 от Изборния кодекс

назначава 2 /две/ секционни избирателни комисии за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г. в община Димитровград, съгласно Приложение  № 1, неразделна част от настоящото решение.

            Утвърждава списък на резервните членове на СИК, съгласно Приложение  №2, неразделна част от настоящото решение.

            Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед 

      Приложение № 1 към Решение № 377/02.06.2017г. на ОИК-Димитровград 
       
Общ състав на членовете на СИК на територията на кметство Ябълково,
община Димитровград във връзка с провеждане на частични избори за кмет на кметство Ябълково на 02.07.2017 г.
       
      ТРИТЕ ИМЕНА
  № СИК 69 ЯБЪЛКОВО
1 предс. ГЕРБ Красимир Любенов Димитров
2 зам. предс. ДПС Зелиха Меджали Исмаил
3 секретар К ПФ Желязка Филипова Георгиева
4 член ГЕРБ Мариана Борисова Велчевска
5 член ГЕРБ Гергана Младенова Грозкова
6 член КЛБ Недялка Василева Тенчева 
7 член К АБВ Мария Христова Илиева
       
  № СИК 70 ЯБЪЛКОВО
1 предс. КЛБ Тянка Жекова Костадинова 
2 зам. предс. ДПС Гюлназ Тасим Исмаил
3 секретар ГЕРБ Милена Донева Коева
4 член ГЕРБ Янка Димитрова Георгиева
5 член ГЕРБ Георги Панчев Панев
6 член КЛБ Тянка Димитрова Димитрова 
7 член ДПС Митко Енчев Христозов
8 член К ББЦ Ивелин Валентинов Иванов
9 член АТАКА Спас Георгиев Станилов

 

  Приложение № 2 към Решение № 377/02.06.2017г. на ОИК-Димитровград 
   
 Списък с резервни членове на СИК във връзка с произвеждане на частични избори за кмет на кметство Ябълково на 02.07.2017 г.
   
   
   
   
  КЛБ
  ТРИТЕ ИМЕНА
  Петра Делчева Чингалова