Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на пречистени отпадъчни води.

Съобщението на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект- Отводителен канал, поречие р.Марица, който е част от водно тяло с код BG3MA350R232-"Река Банска от вливане на р.Терез дере до устие", с цел заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води за проектиране на обект: "Локална пречиствателна станция за битово -фекални отпадъчни води в ПИ №14050 към Предприятие за асемблиране (сглобяване) на кабелни инсталации за автомобили можете да видите тук.

Файлове: