РЕШЕНИЕ № 376/01.06.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 37
6
Димитровград от 01.06.2017г.

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №369 от 26.05.2017г. на ОИК- Димитровград.

 

Общинска избирателна комисия Димитровград установи, че в Решение №369 от 26.05.2017г. на ОИК-Димитровград е допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в грешно посочване на номера на СИК №260900070, която следва да се състои от 9 броя членове.

 

На основание: чл.87, ал.1, т.34 от Изборния кодекс,  във връзка с чл.62 от АПК, след станалите разисквания и проведеното гласуване, Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №369 от 26.05.2017г. на ОИК- Димитровград, като текстът „СИК №260900069 – 9 броя членове” да се чете „СИК №260900070 – 9 броя членове”

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед