РЕШЕНИЕ № 374/01.06.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


 

РЕШЕНИЕ

374
Димитровград
,  01.06.2017г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г., предложена от ПП ГЕРБ.

 

Постъпило е предложение с Вх.№358/01.06.2017г. (Приложение №58А-МИ) от ПП ГЕРБ за регистрация на Антон Вълев Илиев  за кандидат за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г. Предложението е подадено от Кирчо Жеков Кирев – упълномощен представител на партията.

Към предложението са представени: заявление за съгласие на кандидата по чл.414, ал.1, т.3 във връзка с чл.397, ал.1 и чл.413, ал.1,2,3,4 от Изборния кодекс (Приложение 62-МИ), подписано от  кандидата; пълномощно на упълномощения представител на партията по чл.414, ал.1, т.8. ОИК-Димитровград е извършила проверка на личните данни по представения документ за самоличност на предложения кандидат, както и служебна справка в ГРАО за адресната регистрация на кандидата в съответното населено място и датата на регистрацията.

 

Предложението и приложените към него документи са редовни, тъй като отговарят на изискванията на чл.414, ал.1, т.1 и т.3  и чл.397, ал.1 от Изборния кодекс, както и на Решение №3410-МИ от 23.08.2016г. на ЦИК.

 

На основание: чл.87, ал.1, т.14,  във връзка с чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и №3410-МИ от 23.08.2016г. на ЦИК, след станалите разисквания и проведеното гласуване, Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

 

Р Е Ш И: 

 

Регистрира Антон Вълев Илиев за кандидат за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед