РЕШЕНИЕ № 373/01.06.2017

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 373

Димитровград от 01.06.2017г.

 

ОТНОСНО: Регистрация на ПП „ВОЛЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

            Постъпило е заявление от ПП „ВОЛЯ” с вх.№ 357/01.06.2017г. за регистрация на партията за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.  Заявлението и приложените към него писмени документи отговарят на изискванията на чл.147 ал.1 – 5 от Изборния кодекс и Раздел ІІІ от Решение № 3360-МИ/11.08.2016 на ЦИК.

След станалите разисквания и проведеното гласуване Общинската избирателна комисия – Димитровград

Р  Е  Ш  И

 

На основание чл. 87, ал.1, т.12 във връзка с чл.147, ал.6 от Изборния кодекс регистрира ПП „ВОЛЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

 

            Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед