Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Правно основание:  чл.61х от Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение: Веднага

Цена: Без такса

Необходими документи:

1. Декларация по чл.61х от ЗМДТ/по образец/

2. Документ за самоличност/пълномощно - когато декларацията е подадена от упълномощено лице/

 

Място на получаване: гр.Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 13-запад, ет.3, стая 7

Заявление: Декларация по чл. 61 от ЗМДТ

Файлове: