Съобщение съгласно чл.62, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително №33120052/02.12.2010г. за ползване на воден обект р.Горскоизворска

Съобщението от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"съгласно чл.62, ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура за продължаване срока на действие на разрешително №33120052/02.12.2010г. за ползване на воден обект р.Горскоизворска, поречие на р.Марица за заустване на отпадъчни води от обект "Ракиен казан", находящ се в с.Горски извор, общ.Димитровград, обл. Хасково можете да видите тук.

Файлове: