Съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Съобщението на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти можете да видите тук.

Файлове: