ОБЯВЛЕНИЕ №48

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400, Димитровград,   бул.”Г.С.Раковски” №15

e-mail: [email protected]

 

О Б Я В Л Е Н И Е 48  /01.02.2017г.

      Отдел “Устройство на територията , Кадастър и Регулация “ при Община Димитровград  на основание чл. 128 ал. 2 и 3  от Закона за устройство на територията съобщава, че   „ЕСКОМ”  ООД  са внесени за съгласуване и одобряване на Специализирана устройствена – план схема за определяне на трасе за  оптична кабелна мрежа  гр. Димитровгарад  2016г., със заявление регистрационен индекс както следва :

УТКР-30-190/27.01.2017год. по част от ул.„ Анри Барбюс ”

УТКР-30-191/27.01.2017год. по част от ул.„ Цар Симеон ”,ул. „ Волгоград” и

ул. „ Захари Зограф”

УТКР-30-192/27.01.2017год. по част от ул.„ Мария Кюри ”,ул „ Грусето”,

ул. „Кап. Петко Вайвода”,  бул. „ Г.С.Раковски” и ул. „ Цар Симеон”

УТКР-30-193/27.01.2017год. по част от ул.„ Христо Смирненски ”

УТКР-30-194/27.01.2017год. по част от ул.„Гео Милев”,

УТКР-30-186/27.01.2017год. по част от ул. „Никола Й. Вапцаров” и ул. „Вл. Поптомов”

УТКР-30-185/27.01.2017год. по част от ул. „Г. Бенковски”, бул. „Трети март” и

 ул.” Ана Маймункова”

УТКР-30-187/27.01.2017год. по бул. „Димитър Благоев”

УТКР-30-184/27.01.2017год. по част от бул. „Христо Ботев”, ул. „Лиляна Димитрова ”

и ул.”Илинден”

УТКР-30-181/27.01.2017год. по част от ул.„Патриарх Евтимий”.

УТКР-30-182/27.01.2017год. по част от ул.„Неофит Бозвели”.

УТКР-30-183/27.01.2017год. по част от ул.„Емилиян Станев ”.

УТКР-30-187/27.01.2017год. по част от бул.„Димитър Благоев”.

УТКР-30-188/27.01.2017год. по част от ул.„ Колю Фичето ”.

УТКР-30-189/27.01.2017год. по част от ул.„ Кирил и Методий”,

бул. „ Г.С.Раковски” и ул. „ Отец Паисий”

Проект е изготвен  въз основа на заповеди №№ РД-06-1734/22.11.2016год,.

 № РД-06-1735/22.11.2016год, № РД-06-1729/22.11.2016год,. № РД-06-1736 /22. 11. 2016год,  № РД-06-1728/22.11.2016год,. № РД-06-1737/22.11.2016год ,№ РД-06- 1714/22.11.2016год,. № РД-06-1730/22.11.2016год, №РД-06-1715/22.11.2016год,. № РД-06-1731/22.11.2016год,

№ РД-06-1712/22.11.2016год,. № РД-06-1732/22.11.2016год и №  РД-06-1713/22.11.2016год.

на Кмета на Община  Димитровград.

            Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14  /четеринадесет/ дневен срок от днес 01.02.2017год  на съобщаване  заинтересуваните лица съгласно чл. 131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания   по Проекта до Общинската администрация.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в Община Димитровград – 7 етаж, 76 стая.

 

Срока на съобщаване до 15.02.2017год.

 

 

ОТДЕЛ”УТКР” ПРИ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД