обявление №47

 ОБЯВЛЕНИЕ  № 47 / 01.02.2017г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

    Днес 01.02.2017г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-20#1/05.01.2017г. процедура за одобрение  проект на Подробен устройствен план-План за регулация за ПИ №012034 по КВС с.Добрич, във връзка с провеждане на процедура  по преотреждане на земята при условията на чл.38 от ППЗСПЗЗ и включването й в строителните граници на с.Добрич.

    Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на ПИ 012031 по КВС на с.Добрич не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 0066UL I

     При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

     В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 01.02.2017 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

     Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

     Справки на тел. 0391 68263

     Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 15.02.2017 г.

     Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

      ОТ ОБЩИНАТА