обявление №19

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е №19

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

    Днес 13.01.2017год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-3755#3/20.12.2016год. заповед № РД-06-1887/09.12.2016год.на Кмета на Община Димитровград  и заверено копие от графичната част от Проект за изменение и допълнение на кадастрален план  за имот № 92, кв. 13 и изменение на ПУП - План за регулация на УПИ ІІІ-92, кв. 13 по плана на с. Горски извор и скица –проект № 1399/07.12.2016год.

        Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка -старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

        При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията съсобственик на имот представляващ  УПИ ІІ-90, кв. 13 по плана на с. Горски извор - не е  получил писмото със № РД-06-1887/09.12.2016год  и  приложенията  към нея видно от обратна разписка ИД PS 6400 006631 7

        При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

        В 14 четиринадесет / дневен срок  от днес 13.01. 2017год. заинтересованите лица могат да обжалват настоящата заповед съгласно  чл. 215 ал. 1 от ЗУТ.

        Заверени копия от заповедта и проекта може да се  получат от  стая 76 ет. VІІ в  Община Димитровград.

 

        Срокът по съобщаване изтича на 27.01.2017г.

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград